Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 17.09.2020
  Informācija par 2020./ 2021. ak. g. 1. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2020./ 2021. ak. g. 1. semestrī notiks 14.10.2020.

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2020. gada septembra līdz 2021. gada janvārim (ieskaitot) – 200.00 EUR apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā), Diānai Bakānei;
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 21.09.2020. līdz 25.09.2020. plkst. 14.00!
  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās ( personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā tiek piešķirta stipendija, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.


  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:

  - saņemt LU PSK 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 26.10.2020.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka: 
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:

  7.1. personai ar invaliditāti; 
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās ( personas) statusu;
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni;
  7.6. studējošais, kuram Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (piemēram, bezdarbnieka pabalsts, dīkstāves pabalsts, bezdarbnieka stipendija studējošo – bezdarbnieku darbam nepieciešamo iemaņu attīstības programmā (sask. ar 25.01.2011.MK noteikumiem Nr.75), jaunā speciālista pabalsts, nodokļu samaksas pagarinājums u.c. normatīvajos aktos noteiktie pabalsti).

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Diāna Bakāne,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK 1. korpuss 203. kabinets - Vidus prospekts 38, Jūrmala)
  Mob.: 29161494, e-pasts: dianabakane@gmail.com  Lasīt vairāk
 • 17.09.2020
  Intervija ar LU PSK Ārstniecības katedras vadītāju Janetu Strazdiņu

  Šis studiju gads Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) sācies ar pārmaiņām, t. sk., jauniem amatiem – iepazīstinām jūs ar jauno LU PSK Ārstniecības katedras un studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” vadītāju, kā arī koledžas absolventi Janetu Strazdiņu. Janeta par karjeru medicīnas nozarē sāka domāt jau vidusskolas laikā. Viņa atklāja, ka vienmēr vēlējusies palīdzēt cilvēkiem: „Es atceros, ka tad, kad vācu valodas stundās ar blakus sēdētāju bija jāveido dialogi par savu nākotnes profesiju, es jau zināju, ka vēlos apgūt māsas profesiju. Savas studijas medicīnā uzsāku Rīgas 3. medicīnas skolā, kuru likvidēja 1997. gada janvārī. Pēc skolas likvidēšanas visus studentus pievienoja Rīgas P. Stradiņa 2. medicīnas skolai (tagad LU PSK), un tā nu arī es pavisam nejauši kļuvu par šīs skolas absolventi.”

  Lasīt vairāk
 • 16.09.2020
  LU PSK Rēzeknes filiālei jauna atrašanās vieta

  Uzsākot 2020./2021. akadēmisko gadu, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāle ir nomainījusi telpas un atrodas jaunā adresē.

  Lasīt vairāk
 • 11.09.2020
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana AM2RZ un P2Z grupai

  UZMANĪBU!!!
  Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2020./ 2021. akadēmiskā gada studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2RZ grupai un studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

  Lasīt vairāk
 • 10.09.2020
  Atvērta pieteikšanās ERASMUS+ mobilitātei 2020/2021

  DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!

  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lai pieteiktu dalību konkursā, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas ārējo sakaru koordinatorei AIGAI GRAUDUMAI (2. korpusa 201. kab.):

  PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – LĪDZ 20209. GADA 30. SEPTEMBRIM!

  POSTERIS (.jpg)

  Aiga Grauduma,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  ārējo sakaru koordinatore
  Tālr.: +371 29408619
  E-pasts: sadarbiba@psk.lv
  2. korpuss 201. kab. (Vidus prospekts 38, Jūrmala)  Lasīt vairāk
 • 01.09.2020
  LU PSK administrācijas sveiciens Zinību dienā

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kuplā studējošo saime un darbinieki!

  Lasīt vairāk
 • 25.08.2020
  LU PSK 2020./ 2021. akadēmiskā gada atklāšana

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –
  01.09.2020. plkst. 11.00, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
  (Kursu sadalījums pa telpām būs izvietots LU PSK informācijas stendos.)

  01.09.2020. koledžā jāierodas:
  studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” 1. kursu studējošajiem.

  Par neierašanās iemeslu uz 01.09.2020. pasākumu nepieciešams informēt katedru lietvedes, kontaktinformācija:
  ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
  (Studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
  Diāna Bakāne, mob.: 29161494, e-pasts: dianabakane@gmail.com
  Inta Šubrovska, mob.: 25730072, e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com
  MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
  (Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
  Aiga Tonne, m. t.: 28690166, e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv
  SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
  (Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
  Ina Ozola, studiju metodiķe, m. t.: 29373964, e-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com

  Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa
  2020./ 2021. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 07.09.2020. plkst. 10.00,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  VAKARA GRUPU
  2020./ 2021. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 07.09.2020.

  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Plkst. 17.00 – jāierodas studiju programmas ”Estētiskā kosmetoloģija” 1. kursa studējošajiem.
  Plkst. 18.00 – jāierodas studiju programmas ”Ārstnieciskā masāža” 1. kursa studējošajiem.  LU PSK Rēzeknes filiāles
  2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –
  03.09.2019.,
  N. Rancāna 23a, Rēzeknē.
  Plkst. 10.00 – jāierodas studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” 1. kursu studējošajiem.
  Plkst. 16.00 – jāierodas studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” (VAKARA grupas) 1. kursa studējošiem.


  ATGĀDINĀJUMS!

  Uzņemtie LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

  Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 01.09.2020. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Plašāka informācija par iekārtošanos skatīt te

  Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 01.10.2020. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.


  INFORMĀCIJA LU PSK 2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA 2. UN 3. KURSU STUDĒJOŠAJIEM

  Uz studijām – VIDUS PROSPEKTĀ 38, BULDUROS, JŪRMALĀ, jāierodas:
  03.09.2020., studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošajiem.
  07.09.2020., studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS un VAKARA grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS un VAKARA grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” 2. un 3. kursu studējošajiem.
  14.09.2020., studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studējošajiem.

  Uz studijām – N. RANCĀNA 23A, RĒZEKNĒ, jāierodas:
  03.09.2020., studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studējošajiem.
  04.09.2020., studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 1. kursa 2. semestra studējošajiem.
  07.09.2020., studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība” 2. un 3. kursu studējošajiem.
  Studiju programmas "Ārstnieciskā masāža" 2. kursa 4. semestra studējošajiem - kvalifikācijas darba izstrāde.


  Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.

  Lasīt vairāk
 • 06.08.2020
  Intervija ar LU PSK ārējo sakaru koordinatori Aigu Graudumu

  Aiga Grauduma ir ne tikai mūsu koledžas absolvente, bet jau vairāk nekā 10 gadus ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) ārējo sakaru koordinatore un lektore. Aiga pēc ģimnāzijas absolvēšanas uzsāka studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un sāka strādāt Krīzes centrā ielas bērniem. Kā viņa pati saka: „Nākamais loģiskais solis bija izglītība sociālās aprūpes jomā. Tolaik mani darba kolēģi studēja P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā Jūrmalā (tagad LU PSK) un ieteica iegūt diplomu šeit. Studējot Latvijas Universitātē, uzsāku studijas arī koledžā. Pirmajā studiju kursā direktores vietniece studiju darbā Ieva Urtāne uzzināja, ka protu vācu valodu, un piedāvāja darboties ar pieredzes apmaiņas projektiem. Mācījos soli pa solim, lai apgūtu projektu veidlapu aizpildīšanu. Tā sākās mans darbs saistībā ar medicīnas nozari – studijas un darbs vienlaicīgi. Vēlāk ieguvu maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā, 2005. gadā kļuvu par ārējo sakaru koordinatori un vēl aizvien pildu savus pienākumus. Ilgu periodu strādāju sociālās labklājības sistēmā, lai studentiem, vadot lekcijas koledžā, varētu sniegt arī praktisku pieredzi. Šobrīd esmu gan ārējo sakaru koordinatore, gan lektore, apvienojot gūto pieredzi veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē.”

  Lasīt vairāk
 • 10.07.2020
  LU PSK darba devēju novērtēta koledža - TOP 10 ieteiktāko koledžu vidū

  Jau devīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2660 darba devēji.

  Lasīt vairāk
 • 02.07.2020
  No 01.07.2020. LU PSK vada direktore Iveta Strode

  Trešdien, 1. jūlijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores pienākumus uzsāka pildīt Dr. med. Iveta Strode, kas koledžas vadību pārņēma no ārstes Ilgas Eriņas, kura koledžu vadīja kopš 1989. gada.

  Lasīt vairāk
 • 26.06.2020
  Iepazīsti profesiju! #7 Ārsta palīgs

  Ārsta palīgs: „Peldētprasme nebūt nenozīmē, ka neesi pakļauts noslīkšanas riskam”

  Saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas datiem slīkšana ir trešais galvenais nāves cēlonis nelaimes gadījumos cietušajiem pasaulē – tā veido ap 7% no visiem nāves gadījumiem. Ik gadu pasaulē, nespējot laikus izkļūt ārā no ūdeņiem, dzīvība izgaist ap 400 000 cilvēku, un šis skaitlis nemazinās. Diemžēl Latvija šajā ziņā nav izņēmums – arī mūsu valstī statistika ir traģiska; pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) datiem kopš peldsezonas atklāšanas 15. maijā līdz jūlija vidum no Latvijas ūdenstilpnēm izcelti jau 40 cilvēki, un šobrīd nāves gadījumu skaits pieaudzis jau līdz 83 cilvēkiem (!).

  Kādi ir galvenie riska faktori un biežākie cēloņi slīkšanai ne tikai Latvijā, bet arī globālā mērogā, un kas būtu darāms lietas labā, lai mazinātu nāves gadījumu skaitu, skaidro Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas docētājs un feldšeris (ārsta palīgs) ar vairāk nekā 40 gadu profesionālo pieredzi Leonīds Afremovičs.

  Lasīt vairāk
 • 29.05.2020
  Iepazīsti profesiju! #6 Biomedicīnas laborants

  Biomedicīnas laborants – dinamiska, atbildīga un augsti pieprasīta profesija

  Saistībā ar paaudžu maiņu daudzās Latvijas veselības aprūpes jomās vērojams būtisks kvalificētu speciālistu trūkums. Turklāt medicīnā regulāri ienāk arvien jaunas tehnoloģijas, tiek īstenotas dažādas pētījumu programmas, parādās jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes, kā arī papildinās veselības aprūpes iestāžu klāsts. Viena no jomām, kurā šobrīd ir ļoti augsts pieprasījums pēc kompetentiem un darba tirgū konkurētspējīgiem speciālistiem, ir laboratorā izmeklēšana, kurā milzīga atbildība gulstas uz tāda speciālista kā biomedicīnas laborants pleciem. Iepazīsti profesiju un izvērtē – varbūt tieši tev šī specialitāte ir labi piemērota?

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI