Nomāt paredzētie nekustamie īpašumi

Nomāt paredzētie nekustamie īpašumi - Rēzeknes pilsētā

Aktualizēts: 03.08.2018.

Identifikācijas Nr. LU PSK 2018/NIN/1

Nomnieka nosaukums un adrese: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010Kontaktinformācija:
Kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma parvaldnieks
Jānis Kačkeris
tālr.:29408561, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com
Nomas objekts: Nekustamā īpašuma noma Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas” ( turpmāk- LU PSK) lektoru izmitināšanai.
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts: Nomas objekta atrašanās vieta Rēzeknes pilsētas teritorijā, pilsētas centrā ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu. Vēlams Raiņa iela 5a (LU PSK Rēzeknes filiāles rajonā).
Nomas objekta lietošanas mērķi: LU PSK lektoru izmitināšanai.
Paredzamais nomas līguma termiņš: Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 2 (diviem) gadiem, ( mācību gadiem) 10 ( desmit) mēnešiem, tas ir no 2018. gada 3. septembra līdz 2019. gada 30. jūnijam, un no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 30. jūnijam. t.i., no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.
Nepieciešamā platība: Kopējā nepieciešamā platība 50m2-65m2, vai nedaudz lielāka.
Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis: Dzīvojamajām telpām jābūt nodrošinātam apgaismojumam. Telpas nodrošinātas ar elektroenerģijas pieslēgumu. Ēkas tuvumā nodrošināta bezmaksas autotransporta stāvvieta ne mazāk kā 2 automašīnai. Īpašuma tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam. Ēkai ir jābūt labiekārtotai ( ar kanalizāciju, ūdensapgādi, apkures sistēmu). Kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana
Piedāvājumu iesniegšana:
Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas LU PSK mājaslapā: Līdz 2018. gada 31. augustam plkst.11.00
Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
1.korpusā, Kancelejā
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem: Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”
Dokumentācija "Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtība"
Jautājumi un atbildes:
Informācija par noslēgto līgumu:
Nekustamā īpašuma adrese: Skolas iela 8a-2, Rēzekne, LV-4601
Kadastra numurs: 2100 900 0413
Platība: 66,12 m2
Lietošanas mērķis LU PSK lektoru izmitināšana
Iznomātājs: Jānis Jukna
Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, iekļaujot visas izmaksas ( t.i., komunālo pakalpojumu izmaksas, apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas, īpašuma nodokļu izmaksas u.c. maksājumi, kas saistīti ar iznomājamo objektu). 5,89 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī
Nomas līguma darbības termiņš: līdz 2020. gada 30. jūnijam

(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 8.punktu)