Sociālā aprūpe

SOCIĀLĀ APRŪPE

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Kvalifikācija: Sociālais aprūpētājs
Studiju programmas kods: 41762
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 KP / 120 ECTS
Izglītības līmenis: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknē (N. Rancāna iela 23A, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Ina Vīksniņa

Specialitātes apraksts

Sociālais aprūpētājs plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību; organizē un veic sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu; novērtē, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi maina sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem.

Sociālais aprūpētājs strādā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus, vai ir pašnodarbinātais.

Sociālā aprūpētāja galvenie profesionālie uzdevumi

  • Veic klienta pamatvajadzību izvērtēšanu – identificē klienta pašaprūpes spējas, diagnosticē pamatvajadzību iztrūkumu un izvērtē sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību.
  • Plāno un organizē klienta sociālās aprūpes pakalpojumu – nosaka sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu, iesaistītās personas, iepazīstina klientu ar pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.
  • Sastāda klienta individuālo sociālās aprūpes plānu – izvirza aprūpes mērķi un uzdevumus, identificē esošos un piesaistāmos resursus, izpildes termiņus.
  • Novērtē sniegto sociālo pakalpojumu, pilnveido profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā un uztur savu profesionālo kompetenci.
  • Strādā multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām, nodrošina informācijas konfidencialitāti un ievēro nediskriminējošu praksi.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Izglītot sociālos aprūpētājus un sagatavot tos tādai profesionālai darbībai, kas nodrošina sabiedrību ar kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem un veicina cilvēktiesību un sociālā taisnīguma ievērošanu sabiedrībā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas “Sociālā aprūpe” realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Mācību praksēs, kas tiek realizētas gan koledžas kabinetos, gan sociālās aprūpes institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (6-8 studenti). 

Mācību praksēs studējošie apgūst un nostiprina iemaņas un prasmes docētāja vadībā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus. Vispārizglītojošie studiju kursi: Vispārējā psiholoģija un saskarsme, Filozofijas pamati un ētiskās vērtības, Svešvaloda, Biznesa kurss un projektu vadība, Anatomija un fizioloģija. u.c.

Nozares un profesionālajos studiju kursos tiek apgūta Sociālā likumdošana, Sociālā aprūpe, Motivācijas teorijas, Aprūpe personām ar īpašām vajadzībām, Sociālā gerontoloģija un klientu aprūpe, Bērnu sociālā aprūpe, Onkoloģisko klientu aprūpe u.c. Studiju programmas apguves laikā ir plānotas divas prakses sociālās aprūpes un rehabilitācija institūcijās.

Sadarbības partneri

Sadarbība tiek realizēta:

1) starp koledžu un darba devējiem, lai veidotu atgriezenisko saiti un nodrošinātu programmas
absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība ar darba
devējiem tiek īstenota vairākos virzienos: prakses nodrošināšana, izglītības un prakses
vienotības nodrošināšana, pētniecības un projektu realizācija, līdzdalība studiju procesā;

2) starp koledžu un citām Eiropas augstākās izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūcijām ar mērķi veicināt sadarbību un studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp
Eiropas valstīm. Sadarbība tiek īstenota gan ERASMUS+ projekta ietvaros, gan pamatojoties uz
starpinstitūciju sadarbības līgumiem;

3) starp koledžu un citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm par dalību zinātniskajās
konferencēs, projektos, iespējām turpināt studijas sociālās labklājības jomā.

Iespējas darba tirgū

Sociālā aprūpētāja pakalpojumi darba tirgū ir pieprasīti. Absolventiem ir iespēja izvēlēties un specializēties sociālo pakalpojumu sniegšanai noteiktai mērķa grupai – bērniem, senioriem, personām ar invaliditāti u.c.

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Sociālā aprūpe” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs”.