Kredīti

Kredīti

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, LU PSK studentiem ir iespēja pieteikties un saņemt STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītu.

Kredīta saņemšanai var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība –, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Studiju kredīts

Paredzēts akreditētas studiju programmas maksas segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Tas nevar pārsniegt augstskolas noteikto studiju maksu. Studiju kredītam paredzēto summu kredītiestāde ieskaita LU PSK norēķina kontā.

Studējošā kredīts

Paredzēts akreditētu studiju programmu studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī Latvijas augstākās izglītības iestādēs nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma. Šo kredītu banka katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) pārskaita uz kredītņēmēja norēķinu kontu.

SVARĪGI ZINĀT!

  1. Kredīta pieprasītājam jāiepazīstas ar LR MK 29.05.2001. noteikumiem Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un dzēsts studiju kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.
  2. LU PSK Kredītu piešķiršanas komisija rudens semestrī (oktobra sākumā) un pavasara semestra sākumā (februāra beigās) informē par kredītu piešķiršanas rezultātiem un no kura datuma studējošais var doties uz banku slēgt kredītlīgumu. 
  3. Jāņem vērā, ka jaunajiem kredītņēmējiem pirmo kredītizmaksu banka veiks, tikai sākot ar otro vai trešo mēnesi. Tas nozīmē, ka studiju maksa par pirmajiem diviem semestra mēnešiem jāsamaksā pašam studējošajam. 
  4. Vienlaicīgi students var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu.

Studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 2019./2020. akadēmiskajā gadā izsniegs SEB banka.

SEB

Lai pieteiktos kādam no kredītiem, nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu pie LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītājas.

Veidlapas:

Kontaktinformācija

Diāna Bakāne
LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītāja
(LU PSK 1. korpuss 203. kabinets)
Mob.: +371 29161494 (d.d. no plkst. 9:00-17:00)
E-pasts: dianabakane@gmail.com