Ētikas komisija

Ētikas komisija

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:

Līga Priede, priekšsēdētāja
Māra Tračuma, priekšsēdētājas vietniece
Kristīne Vītoliņa, komisijas sekretāre

Ētikas komisijas e-pasts:

Ētikas komisijas uzdevums:

Izsniegt koledžas studējošiem atļaujas izmantot pētījuma instrumentu pētījumā kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādātā pētījuma instrumenta atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk., izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot studējošā un kvalifikācijas darba vadītāja atbildību par pētījuma izpildi.

Studējošo iesniegumu izskatīšanas kārtība:

1. Ētikas komisija ir tiesīga izskatīt koledžas studējošo iesniegumus par pētījuma instrumenta izmantošanu pētījuma veikšanai kvalifikācijas darba ietvaros.

2. Lai saņemtu koledžas Ētikas komisijas atļauju izmantot pētījuma instrumentu pētījumā, studējošais iesniedz Koledžas Ētikas komisijai:
2.1. iesniegumu (lejupielādēt iesnieguma veidlapu) – papīra formātā, iesniedzot personīgi klātienē, ja studējošam un/vai kvalifikācijas darba vadītājam nav elektroniskā paraksta (ar studējošā un kvalifikācijas darba vadītāja pašrocīgiem parakstiem) un elektroniski (bez parakstiem), nosūtot uz e-pastu vai;
2.2. iesniegumu – ar studējošā un kvalifikācijas darba vadītāja elektronisko parakstu (neiesniedzot dokumentu papīra formātā), tikai elektroniski nosūtot uz e-pastu;
2.3. pētījuma instrumentu – papīra formātā un elektroniski vai ar elektronisko parakstu.

3. Studējošais iesniedz koledžas Ētikas komisijai noteiktā kārtībā noformētu iesniegumu un pētījuma instrumentu ar kvalifikācijas darba vadītāja parakstu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darbadienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

4. Studējošais noteiktā kārībā noformētu iesniegumu un pētījuma instrumentu nosūta elektroniski uz Ētikas komisijas e-pasta adresi: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

5. Ētikas komisija ir tiesīga izskatīt iesniegumu un pētījuma instrumentu tikai tādā gadījumā, ja iesniegums un pētījuma instruments iesniegts 2. punktā noteiktajā kārtībā.

6. Ētikas komisija, izvērtējot reģistrēto iesniegumu un pētījuma instrumentu, lemj atļaut izmantot pētījuma instrumentu pētījumā vai noraidīt pētījuma instrumenta izmantošanu pētījumā.

7. Noraidīt koledžas studējošam izmantot pētījuma instrumentu pētījumā:
7.1. ja tiek nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;
7.2. ja, izvērtējot saņemto iesniegumu un pētījuma instrumentu, konstatētas nepilnības, ētisko normu pārkāpumi, kā arī nav nepieciešamie paraksti;
7.3. ja nav saņemts iesniegums un pētījuma instruments 2.punktā noteiktajā kārībā.

8. Ētikas komisijas lēmums tiek noformēts rakstiski (lēmuma veidlapa pieejama šā nolikuma pielikumā) un izsniegts studējošam ne ātrāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no iesnieguma (ar pētījumu instrumentu) reģistrēšanas dienas, par lēmuma pieejamību informējot studējošo e-pastā vai pa kontakttālruni. Studējošā pienākums ir minēto lēmumu saņemt.

Iesniegumu par kvalifikācijas darba pētījuma instrumenta izvērtēšanu nepieciešams iesniegt LU PSK (Vidus prospektā 38, Jūrmalā) 1. korpusā, 1. stāvā, kastītē: Ētikas komisija.

Ētikas komisija iesniegumus izskata:
LU PSK (Vidus prospektā 38, Jūrmalā) 6. korpusa 104. kabinetā (1. stāvā).