Ētikas komisija

Ētikas komisija

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:

Līga Priede, priekšsēdētāja
Māra Tračuma, priekšsēdētājas vietniece
Kristīne Vītoliņa, komisijas sekretāre

Ētikas komisijas e-pasts:

Ētikas komisijas uzdevums:

Izsniegt koledžas studējošiem atļaujas izmantot pētījuma instrumentu pētījumā kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādātā pētījuma instrumenta atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk., izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot studējošā un kvalifikācijas darba vadītāja atbildību par pētījuma izpildi.

Studējošo iesniegumu izskatīšanas kārtība:

1. Ētikas komisija ir tiesīga izskatīt koledžas studējošo iesniegumus par pētījuma instrumenta izmantošanu pētījuma veikšanai kvalifikācijas darba ietvaros.

2. Lai saņemtu koledžas Ētikas komisijas atļauju izmantot pētījuma instrumentu pētījumā, studējošais iesniedz Koledžas Ētikas komisijai:
    2.1. iesniegumu (lejupielādēt iesnieguma veidlapu) – papīra formātā un elektroniski.
    2.2. pētījuma instrumentu – papīra formātā un elektroniski.

3. Studējošais iesniedz koledžas Ētikas komisijai papīra formātā iesniegumu un pētījuma instrumentu ar kvalifikācijas darba vadītāja parakstu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darbadienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

4. Studējošais nosūta iesniegumu (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) un pētījuma instrumentu elektroniski uz Ētikas komisijas e-pasta adresi:
lupsk.etikas.komisija@gmail.com

5. Ētikas komisija ir tiesīga izskatīt iesniegumu un pētījuma instrumentu tikai tādā gadījumā, ja iesniegums un pētījuma instruments saņemts abos formātos: gan papīra formātā, gan elektroniski.

6. Ētikas komisija, izvērtējot reģistrēto iesniegumu un pētījuma instrumentu, lemj atļaut izmantot pētījuma instrumentu pētījumā vai noraidīt pētījuma instrumenta izmantošanu pētījumā.

7. Noraidīt koledžas studējošam izmantot pētījuma instrumentu pētījumā:
    7.1. ja tiek nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;
    7.2. ja, izvērtējot saņemto iesniegumu un pētījuma instrumentu, konstatētas nepilnības, ētisko normu pārkāpumi, kā arī nav nepieciešamie paraksti;
    7.3. ja nav saņemts iesniegums un pētījuma instruments abos formātos: gan papīra formātā, gan elektroniski.

8. Ētikas komisijas lēmums tiek noformēts rakstiski (lēmuma veidlapa pieejama koledžas Ētikas komisijas Nolikuma pielikumā) un izsniegts studējošam 2 (divu) nedēļu laikā no iesnieguma (ar pētījumu instrumentu) reģistrēšanas dienas.

Iesniegumu par kvalifikācijas darba pētījuma instrumenta izvērtēšanu nepieciešams iesniegt LU PSK (Vidus prospektā 38, Jūrmalā) 1. korpusā, 1. stāvā, kastītē: Ētikas komisija.

Ētikas komisija iesniegumus izskata:
LU PSK (Vidus prospektā 38, Jūrmalā) 6. korpusa 104. kabinetā (1. stāvā).