Sociālā rehabilitācija

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs
Studiju programmas kods: 41762
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 KP / 120 ECTS.
Izglītības līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23a, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Ina Vīksniņa

Specialitātes apraksts

Sociālais rehabilitētājs piedalās klientu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kuru iekļaušana
sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta; veicina klientu sociālo
prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu; īsteno klienta sociālo aktivizāciju; veicina klienta interesi,
vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot; novērtē sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
rezultātus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei; veicina klienta līdzdarbību sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā.

Sociālais rehabilitētājs strādā sociālās labklājības, veselības aprūpes sistēmas institūcijās, sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūcijās, biedrībās vai privātos uzņēmumos, kuri ir reģistrēti sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nodrošina veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi

  • Veic klienta sociālās funkcionēšanas izvērtēšanu – nosaka klienta sociālās funkcionēšanas šķēršļus, identificē sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni, noskaidro vēlmes un sociālās vajadzības.
  • Sadarbojās ar sociālo darbinieku – piedalās klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā, darbojās multidisciplinārās komandas sastāvā.
  • Seko klienta sociālo prasmju apguves, pilnveides un uzturēšanas procesam – veido klienta izpratni par uzvedības normām, sabiedrībā, prasmi rīkoties riska/ stresa situācijās, māca saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīsta spēju orientēties sociālajā vidē.
  • Apzina un piesaista resursus, sadarbojas ar klienta ģimenes locekļiem un atbalsta personām.
  • Novērtē sniegto sociālo pakalpojumu, pilnveido profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā un uztur savu profesionālo kompetenci.
  • Strādā multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām, nodrošina informācijas konfidencialitāti un ievēro nediskriminējošu praksi.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Sagatavot atbilstošas kvalifikācijas, konkurētspējīgus sociālā darba speciālistus, kas sniedz kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, atbilstoši savām profesionālajām kompetencēm, izprot sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipus un vērtības darbā dažādām mērķu grupām, veicina cilvēktiesību un sociālā taisnīguma ievērošanu sabiedrībā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Mācību praksēs, kas tiek realizētas gan koledžas kabinetos, gan sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (6-8 studenti). Mācību praksēs studējošie apgūst un nostiprina iemaņas un prasmes docētāja vadībā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Attīstības psiholoģijas teorijas, Vispārīgās un speciālās pedagoģijas pamati, Anatomija un fizioloģija, Profesionālā terminoloģija angļu valodā, Lietišķā informātika un datu apstrāde, Uzņēmējdarbības pamati un projektu vadība u.c.

Nozares un profesionālajos studiju kursos tiek apgūta: Sociālā rehabilitācija, Deviantoloģijas pamati, Psihiatrijas pamati un klientu sociālā rehabilitācija, Invaliditāte un sociālā rehabilitācija, Onkoloģija un psihosociālā rehabilitācija, Bērna veselība un sociālā rehabilitācija, Sociālais darbs pasaulē un inovācijas nozarē, Sociālo pakalpojumu sistēma, Pirmā palīdzība u.c.

Studiju programmas apguves laikā ir plānotas divas prakses sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijās.

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Sadarbība tiek realizēta:

1) starp koledžu un darba devējiem, lai veidotu atgriezenisko saiti un nodrošinātu programmas absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība ar darba devējiem tiek īstenota vairākos virzienos: prakses nodrošināšana, izglītības un prakses vienotības nodrošināšana, pētniecības un projektu realizācija, līdzdalība studiju procesā.

2) starp koledžu un citām Eiropas augstākās izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām ar mērķi veicināt sadarbību un studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Eiropas valstīm. Sadarbība tiek īstenota gan ERASMUS + projekta ietvaros, gan pamatojoties uz starpinstitūciju sadarbības līgumiem.

3) starp koledžu un citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm par dalību zinātniskajās konferencēs, projektos, iespējām turpināt studijas sociālās labklājības jomā.

Iespējas darba tirgū

Sociālā rehabilitētāja pakalpojumi darba tirgū ir pieprasīti. Absolventiem ir iespēja izvēlēties un specializēties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai noteiktai mērķa grupai – bērniem, senioriem, personām ar invaliditāti u.c.

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs”.