Sociālā rehabilitācija

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!

STUDIJAS BEZ MAKSAS


Specialitātes apraksts

Kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs
Studiju programmas kods: 41762
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 KP / 120 ECTS.
Izglītības līmenis: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Ina Vīksniņa

Sociālais rehabilitētājs piedalās klientu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kuru iekļaušana
sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta; veicina klientu sociālo
prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu; īsteno klienta sociālo aktivizāciju; veicina klienta interesi,
vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot; novērtē sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
rezultātus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei; veicina klienta līdzdarbību sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā.

Sociālais rehabilitētājs strādā sociālās labklājības, veselības aprūpes sistēmas institūcijās, sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūcijās, biedrībās vai privātos uzņēmumos, kuri ir reģistrēti sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nodrošina veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi

  • Veic klienta sociālās funkcionēšanas izvērtēšanu – nosaka klienta sociālās funkcionēšanas šķēršļus, identificē sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni, noskaidro vēlmes un sociālās vajadzības.
  • Sadarbojās ar sociālo darbinieku – piedalās klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā, darbojās multidisciplinārās komandas sastāvā.
  • Seko klienta sociālo prasmju apguves, pilnveides un uzturēšanas procesam – veido klienta izpratni par uzvedības normām, sabiedrībā, prasmi rīkoties riska/ stresa situācijās, māca saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīsta spēju orientēties sociālajā vidē.
  • Apzina un piesaista resursus, sadarbojas ar klienta ģimenes locekļiem un atbalsta personām.
  • Novērtē sniegto sociālo pakalpojumu, pilnveido profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā un uztur savu profesionālo kompetenci.
  • Strādā multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām, nodrošina informācijas konfidencialitāti un ievēro nediskriminējošu praksi.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Realizēt kvalificētu, darba tirgū konkurētspējīgu sociālās rehabilitācijas speciālistu sagatavošanu, lai nodrošinātu sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tādējādi sekmējot sociāli izolēto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Mācību praksēs, kas tiek realizētas gan koledžas kabinetos, gan sociālās aprūpes institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (6-8 studenti). Mācību praksēs studējošie apgūst un nostiprina iemaņas un prasmes docētāja vadībā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Vispārējā psiholoģija un saskarsme, Filozofijas pamati un ētiskās vērtības, Pirmā palīdzība un ergonomijas pamati, Svešvaloda, Biznesa kurss un projektu vadība, Civilā aizsardzība u.c.

Nozares un profesionālajos studiju kursos tiek apgūta Sociālā likumdošana, Sociālā rehabilitācija, Motivācijas teorijas, Deviantoloģijas pamati, Bērnu sociālā aprūpe un rehabilitācija, Sociālā darba teorijas un metodes, Onkoloģisko klientu sociālā rehabilitācija u.c.

Studiju programmas apguves laikā ir plānotas divas prakses sociālās aprūpes un rehabilitācija institūcijās.

Sadarbības partneri

Sadarbība tiek realizēta:

1) starp koledžu un darba devējiem, lai veidotu atgriezenisko saiti un nodrošinātu programmas absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība ar darba devējiem tiek īstenota vairākos virzienos: prakses nodrošināšana, izglītības un prakses vienotības nodrošināšana, pētniecības un projektu realizācija, līdzdalība studiju procesā.

2) starp koledžu un citām Eiropas augstākās izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām ar mērķi veicināt sadarbību un studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Eiropas valstīm. Sadarbība tiek īstenota gan ERASMUS + projekta ietvaros, gan pamatojoties uz starpinstitūciju sadarbības līgumiem.

3) starp koledžu un citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm par dalību zinātniskajās konferencēs, projektos, iespējām turpināt studijas sociālās labklājības jomā.

Iespējas darba tirgū

Sociālā rehabilitētāja pakalpojumi darba tirgū ir pieprasīti. Absolventiem ir iespēja izvēlēties un specializēties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai noteiktai mērķa grupai – bērniem, senioriem, personām ar invaliditāti u.c.

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs”.