Informācija par 2023./2024. ak. g. 1. semestra stipendijām

1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2023./2024. ak. g. notiks 2023. gada 5. oktobrī.

2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:
* OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kab., Inai Ozolai;
* iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 18.09.2023. līdz 22.09.2023. no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00!

3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
1. Persona ar invaliditāti;
2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusam.
4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
- saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
- izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs students tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 23.10.2023.

Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts katrs students individuāli par norādīto telefona numuru!

7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:
7.1. personai ar invaliditāti;
7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu, vai zvaniet un jautājiet!

Ina Ozola, LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
(LU PSK - 6. korpuss 203. kab.)
Mob..: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

0
Feed