Stipendijas

Stipendijas

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem studiju laikā ir iespēja pieteikties stipendijām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740. „Noteikumi par stipendijām”, 24.08.2004.

Studējošo iesniegumus izskata un pretendentus stipendijām izvirza koledžas Stipendiju piešķiršanas komisija, kuras sastāvā ir administrācijas, akadēmiskā personāla un Studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Informācija par pieteikšanos kādai no stipendijām (minimālajai vai vienreizējai) tiek publicēta koledžas mājaslapas sadaļā “Aktualitātes”, tiek izsūtīta uz kursu kopīgajiem e-pastiem un drukātā veidā tiek izvietota pie informācijas stendiem koledžā.

Minimālā stipendija

Studējošam, kurš vēlas pretendēt uz minimālo stipendiju konkrētā akadēmiskā gada viena semestra ietvaros (katru mēnesi 140.00 EUR), obligāti nepieciešams iesniegt iesniegumu stipendijas saņemšanai Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītājai.

Katru semestri Stipendiju piešķiršanas komisija izziņo termiņu, līdz kuram datumam var iesniegt iesniegumus, lai pieteiktos minimālajai stipendijai.

Jāņem vērā, ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz minimālo stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir, vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:

  • personai ar invaliditāti;
  • bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  • studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  • studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Iesniedzot pieteikumu uz minimālo stipendiju, ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti.

Vienreizējā stipendija

Lai studējošais varētu pieteikties un pretendēt uz vienreizējo stipendiju, Stipendiju piešķiršanas komisijā ir jāiesniedz iesniegums ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņām, derīgām apliecību kopijām).

Stipendiju piešķiršanas komisija iesniegumus uz vienreizējo stipendiju izskata katru akadēmiskā gada mēnesi. Vienreizējai stipendijai students var pieteikties vienu reizi semestrī.

Iesniegumu par pieteikšanos vienreizējai stipendijai ar nepieciešamajiem dokumentiem Stipendiju piešķiršanas komisijā jāiesniedz katru semestri.

Kritēriji, kas ļauj pieteikties un pretendēt uz vienreizējo stipendiju:

  1. students ir persona ar invaliditāti;
  2. bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

Grūtniecības atvaļinājuma laikā tiek piešķirta minimālā stipendija, ja studējošā ir iesniegusi Stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu ar klāt pievienotu darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā tiek izmaksāta uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

Pieteikumu veidlapas:

Kontaktinformācija:

Ina Ozola
LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
(LU PSK 6. korpuss 203. kabinets)
Mob.: +371 29373964 (d. d. no plkst. 9.00-17.00)
E-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv