Ārstniecība

ĀRSTNIECĪBA

STUDĒ PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VAI PAR MAKSU*!

Kvalifikācija: Ārsta palīgs (feldšeris)
Studiju programmas kods: 41721
Studiju ilgums: 3 gadi, 120 KP/180 ECTS
Izglītības līmenis: īsa cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23a, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.sal. Janeta Strazdiņa

* LU PSK studiju programmas "Ārstniecība" maksa – 1650 EUR/ 1 studiju gads, ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.

Specialitātes apraksts

Ārsta palīgs (feldšeris) ir ārstniecības persona, kura atbilstoši ārsta palīgam (feldšerim) normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ārstniecībā un pacientu aprūpē sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās. Nosaka pacientam diagnozi, ārstēšanu, un izraksta medikamentus, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem. Organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus.

Ārsta palīgs (feldšeris) strādā ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs un citās iestādēs, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus.

Ārsta palīga (feldšera) galvenie profesionālie uzdevumi

Ārsta palīgs (feldšeris) veic pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu, veselības traucējumu diagnosticēšanu un izmeklēšanu. Sadarbībā ar ārstu nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību, tai skaitā nepieciešamo ārstēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas. Sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās saslimušajiem saskaņā ar vadlīnijām un metodiskajiem ieteikumiem. Izraksta medicīniskos preparātus, nodrošina preventīvos pasākumus sadarbībā ar ārstu. Izglīto veselības aprūpes speciālistus, ārstniecības atbalsta personas un sabiedrības locekļus.

Piedalās neatliekamās medicīniskās palīdzības, katastrofu medicīnas sistēmas un primārās veselības aprūpes darba organizēšanā.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Izglītot un sagatavot kompetentus, mūsdienu profesionālajām prasībām atbilstošus ārstu palīgus, kuri patstāvīgi un veselības aprūpes komandā veic kvalitatīvu pacientu aprūpi un ārstniecību, piedalās sabiedrības veselības uzturēšanā un veicināšanā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju process, atbilstoši studiju programmai tiek organizēts koledžas auditorijās, pirms klīnikas simulāciju kabinetos un laboratorijās. Studiju kursus studējošie apgūst lekciju, semināru un praktisko nodarbību veidā. Studiju programmā iekļautās mācību prakses tiek organizētas sadarbojoties ar ārstniecības iestādēm un neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā tiek apgūti dažādi vispārizglītojošie un nozares profesionālie studiju kursi. Nozares studiju kursos ietilpst anatomija, fizioloģija, vispārējā pataloģija un pataloģiskā fizioloģija, terapija, ķirurģija, neatliekamā medicīna, toksikoloģija, elektrokardiogrāfijas pamati, u.c.

Pie vispārizglītojošiem kursiem pieder latīņu valoda, bioloģija un ģenētika, higiēna un vides medicīna, pētniecība un socioloģija, pedagoģijas pamatprincipi u.c.

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Veicinot studentu profesionalitāti studiju programmas ietvaros notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

  • Latvijas Universitāti (Latvija)
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (Latvija)
  • Šiauliai State College (Lietuva)
  • Tartu Health Care College (Igaunija)
  • Kauno University of Applied Sciences (Lietuva)
  • Turku University of Applied Sciences (Somija)
  • Semmelweis University (Ungārija)
  • Medical University Plovdiv (Polija)
  • Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugāle)
  • Profesionālajām asociācijām un apvienībām

Iespējas darba tirgū

Studiju programmas “Ārstniecība” absolventiem ir iespēja strādāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs un citās ārstniecības iestādēs.

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Ārstniecība” absolventiem ir iespēja iegūt neatliekamās medicīnas ārsta palīga vai ambulatorās aprūpes ārsta palīga specializāciju.