Zinātniskā padome

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
zinātniskā padome

Zinātniskās padomes uzdevumi:

 1. Analizē koledžas katedru zinātniskās darbības rezultātus un izstrādā priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei;
 2. Apstiprina katedru pētījumu plānus, analizē to izpildi;
 3. Veicina koledžas sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības jomā;
 4. Izskata koledžas zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus;
 5. Apstiprina koledžas izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un analizē tā izpildi;
 6. Apstiprina koledžas konferenču, semināru plānu un analizē tā izpildi;
 7. Izskata un akceptē iesniegšanai koledžas padomē zinātniskā darba pārskatu.

Zinātniskās padomes sastāvs:

 1. Mg.sc.sal. Dagnija Gulbe – direktores vietniece pētniecības jautājumos;
 2. Dr.med., Mg.oec., Mg.paed. Iveta Strode – ārstniecības katedras vadītāja;
 3. Mg.sc.educ. Elita Rutka – medicīnas tehnoloģiju katedras vadītāja;
 4. Mg.sc.educ. Dace Erkena – sociālās aprūpes katedras vadītāja;
 5. Mg.sc.educ. Ruta Akermane – lektore;
 6. Dr.sc.admin., Mg.sc.educ. Rita Geske – docente;
 7. Dr.sc.ing. Alevtīna Leice – docente.

Rīkojums stājas spēkā 29.08.2016.