Biomedicīnas laborants

BIOMEDICĪNAS LABORANTS 

STUDĒ PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VAI PAR MAKSU*!
Vienīgā koledža Latvijā, kura realizē šo studiju programmu!

Kvalifikācija: Biomedicīnas laborants
Studiju programmas kods: 41722
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 KP / 120 ECTS
Izglītības līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.biol. Rūta Melbārde-Vāvere

* LU PSK studiju programmas "Biomedicīnas laborants" maksa – 1900 EUR/ 1 studiju gads, ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.

Specialitātes apraksts

Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura organizē un sagatavo darba vietu
izmeklējumu veikšanai, informē pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vai
sagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; ja nepieciešams noņem, pieņem un izvērtē šo materiālu; laboratorijā piedalās visu izmeklējamo materiālu izmeklēšanā savas kompetences robežās, izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus.” Biomedicīnas laboranta specialitāte ir aktuāla un nozīmīga ārstniecības specialitāte, jo bez laboratorisko izmeklējumu palīdzības ārsts nevar pacientam uzstādīt precīzu diagnozi.

Biomedicīnas laborants nepārtraukti veicina savas nozares attīstību, pilnveido savas zināšanas un
prasmes, kā arī nodarbojas ar profesionālo izglītošanu specialitātē.

Biomedicīnas laboranta galvenie profesionālie uzdevumi

  • Nodrošināt praktisko iemaņu, prasmju, teorētisko zināšanu un profesionālās attieksmes atbilstību biomedicīnas laboranta profesijas standartam, darba tirgus prasībām un starptautiskajai praksei.
  • Nodrošināt studējošo profesionālo zināšanu un prasmju apguvi laboratorā diagnostikā: izmeklējamo materiālu bioloģiskā, bioķīmiskā, mikrobioloģiskā, klīniskā, biofizikālā, imunoloģiskā, seroloģiskā, imunohematoloģiskā, hematoloģiskā, koaguloģiskā, imūnķīmiskā, citoloģiskā, histoloģiskā, ģenētiskā un citā izmeklēšanā.
  • Pilnveidot studējošo paškompetenci, sociālo kompetenci, vērtību kompetenci, atbildības kompetenci un inovatīvo kompetenci, lai sagatavotu aktīvai pilsoņa dzīvei demokrātiskā sabiedrībā, attīstīt komunikācijas un komandas darba prasmes.
  • Sekmēt topošā speciālista atbildību par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, kā arī veicinot savas profesijas attīstību.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus biomedicīnas laborantus, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” praktiskā realizācija notiek koledžas laboratorijās un kabinetos, kā arī prakšu bāzēs klīnikas apstākļos. Galvenās prakšu bāzes ir: P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Jūrmalas slimnīca, SIA “Centrālā laboratorija” un SIA “E. Gulbja laboratorija”, kā arī citas laboratorijas Latvijā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt dažādus vispārizglītojošos studiju kursus, nozares un profesionālos studiju kursus. 

Pie vispārizglītojošiem studiju kursiem pieder anatomija, fizioloģija, svešvaloda, ķīmija, pētniecība un citi. Studiju kursi, kas vērsti uz profesionālo kompetenci, ir bioķīmija, hematoloģija, mikrobioloģija, imunoloģija, klīniskās izmeklēšanas metodes.

Visi programmā iekļautie studiju kursi ir vērsti uz profesionālo un vispārējo zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību.

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Sadarbība tiek realizēta dažādos virzienos. Lai nodrošinātu absolventu zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību notiek sadarbība ar darba devējiem un profesionālo asociāciju, kā piemēram: Latvijas laborantu asociāciju, Centrālo laboratoriju, SIA Gulbja laboratoriju, Jūrmalas slimnīcu, Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un citām Rīgas un reģionālām laboratorijām.

Veicinot studentu un personāla mobilitāti, ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādām koledžām un augstskolām Eiropā. Sadarbības partneri ir Lietuvā, Bulgārijā, Igaunijā, Portugālē, Spānijā un Somijā.

Profesionālo kompetenču pilnveidē ir sadarbība ar dažādu analizatoru un laboratorijas aprīkojuma piegādes firmām.

Iespējas darba tirgū

Laboratorās izmeklēšanas metodes strauji attīstās, palielinās jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienas darbā un materiālu izmeklēšanā. Straujās attīstības dēļ ir nepieciešami atbilstoši profesionālām prasībām sagatavoti speciālisti, kuriem darba iespējas ir gan valsts sektorā, gan privātajās laboratorijās

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību veselības aprūpes studiju programmās.