Radiologa asistents

RADIOLOGA ASISTENTS 

STUDĒ PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VAI PAR MAKSU*!
Vienīgā koledža Latvijā, kura realizē šo studiju programmu!

Kvalifikācija: Radiologa asistents
Studiju programmas kods: 41721
Studiju ilgums: 3 gadi, 180 KP
Izglītības līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Elita Rutka

* LU PSK studiju programmas "Radiologa asistents" maksa – 2000 EUR/ 1 studiju gads, ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.

Specialitātes apraksts

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs.

Radiologa asistents ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti, sadarbojas ar ārstiem – radiologiem, radiogrāferiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā.

Radiologa asistenta galvenie profesionālie uzdevumi

Pacientu aprūpe radioloģijā
Radiologa asistentam ir īpaša loma pacienta drošības un labklājības nodrošinājumā, pacienta sagatavošanā un aizsardzībā pret jonizējošo starojumu, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapeitiskās procedūras radioloģijā.

Attēltehnoloģiju pielietojums
Radiologa asistents ir speciālists diagnostisko attēlu iegūšanā radiogrāfijā, datortmogrāfijā, magnētiskajā rezonansē, radionuklīdā diagnostikā.

Starojuma dozas optimizācija
Radiologa asistents ir viena no atbildīgajām personām, kura nodrošina pacientam pretradiācijas aizsardzību. No radiologa asistenta zināšanām, prasmēm un kompetences atkarīga izmeklējuma kvalitāte un tā starojuma doza, ko saņem pacients veiktā izmeklējuma laikā.

Klīniskā atbildība
Radiologa asistenta galvenā kompetence un atbildība ir izvērtēt un uzsākt jebkuru attēldiagnostikas izmeklēšanas metodi, atbilstoši klīniskai situācijai un indikācijām, pēc izmeklējuma novērtēt un analizēt paveiktā darba kvalitāti.

Darba kvalitātes nodrošināšana
Radiologa asistents ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti, veicot jebkuru ar radioloģiju saistītu diagnostisko izmeklējumu vai procedūru.

Precīza sava darba organizēšana
Saskaņā ar ieņemamo amatu radiologa asistentam jābūt atbildīgam par precīzu un efektīgu darba organizāciju, ievērojot visus Valsts likumdošanas noteikumus.

Izglītības un iemaņu attīstīšana
Radiologa asistents nepārtraukti veicina savas nozares attīstību, pilnveido savas zināšanas un prasmes, kā arī nodarbojas ar profesionālo izglītošanu specialitātē.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, profesionālus speciālistus rentgenogrāfijā, radionuklīdā diagnostikā un invazīvā radioloģijā, darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un metodēm radioloģijā un kodoldiagnostikā, līdztekus nodrošinot studējošo personības attīstību un iespēju pilnveidot sevi profesionāli.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju process, atbilstoši studiju programmai, tiek organizēts koledžas auditorijās, pirmsklīnikas kabinetos, laboratorijās, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu diagnostiskās radioloģijas centros, kas ir programmas materiāltehniskā bāze.

Prakses tiek organizētas, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtiem līgumiem ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, reģionālajām slimnīcām.

Apgūstamie studiju kursi

Nozares studiju kursi:
Radiācijas fizika; Vides aizsardzība, radiācijas drošība un dozimetrija,
medicīniskā tehnika radioloģijā; Kvalitātes nodrošināšana un kontrole radiogrāfijā; Procedūru
tehnikas standarti; Ievads radioloģijas metodēs; Radiogrāfija pediatrijā; Angļu valodas
terminoloģija radiogrāfijā; Radioloģiskā anatomija; Radiogrāfija, attēldiagnostika; Skeleta
radiogrāfija, projekciju mācība; Pacientu aprūpe radioloģijā; Ievads staru terapijā; Sistēmu
radiogrāfija; Radiogrāfijas specialitāte un ētiskie pamatprincipi

Vispārizglītojošie studiju kursi:
Uzņēmējdarbība; Psiholoģija un pedagoģija; Datorzinības; Šūnu
bioloģija; Civilā aizsardzība; Anatomija un fizioloģija; Imunopatoloģija un radioloģiskā
farmakoloģija; Vispārīgā medicīna; Latīņu valodas terminoloģija; Neatliekamā medicīniskā
palīdzība un katastrofu medicīna; Vispārīgā patofizioloģija un farmakoloģija; Skaitliskās metodes; Pētniecība; Ergonomija; Darbs ar digitālo datubāzi; Uzvedības medicīna

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Latvijas Radiogrāferu un Radiologu asistentu asociācija; Latvijas Radologu asociācija; Eiropas Radiogrāferu biedrību federācija (European Federation of Radiographer Societies); Pasaules radiologu asistentu un tehniķu biedrība (International Society of Radiographers & Radiological Technologists); Portugāles Radioloģijas, Radioterapijas un Nukleārās medicīnas tehniķu asociācija (Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear); Lietuvas radioloģijas tehniķu asociācija (Lietuvos radiologijos technologų asociacija); Igaunijas radioloģijas tehniķu asociācija (Eesti Radioloogiatehnikute Ühing); IRPA (Internationa Radiation Protection Organisation); IAEA (International Atomic Energy Agency).

Iespējas darba tirgū

Radioloģija ir viena no medicīnas nozarēm, kas pēdējo gadu laikā ļoti strauji attīstās ar sarežģīto digitālo tehnoloģiju ienākšanu darba tirgū, steidzami ir nepieciešami labi sagatavoti, profesionālām prasībām atbilstoši speciālisti, ko nodrošina minētā izglītības programma.

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Radiologa asistents” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā “Radiogrāfija” (7.semestrī).