Priekšaizstāvēšanas kārtība

Priekšaizstāvēšanas kārtība

  1. Students prezentē paveikto – teorijas pamatojumu
    (izmantojot Microsoft PowerPoint programmu).
  2. Uzrāda ievadu un teorijas melnrakstu.
  3. Izstāsta pētījuma plānu, uzrāda instrumentu.

Komisija vērtē:

  • tēmas aktualitāti,
  • mērķi,
  • teorētisko un praktisko pamatojumu, 
  • prasmi diskutēt.

Vērtējumu paziņo pēc priekšaizstāvēšanas.
Nesekmīga vērtējuma gadījumā jākārto atkārtota priekšaztāvēšana.
Autora ziņojums 5 minūtes, atbildes uz komisijas jautājumiem.

Priekšaizstāvēšanā piedalās LU PSK kvalifikācijas darba vadītājs vai iesniedz rakstisku atzinumu par sadarbības procesu.