LU PSK studiju programmai “Sociālā aprūpe” – 30

Ceturtdien, 7. martā, veiksmīgi norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā aprūpe” 30. gadu jubilejas starptautiskā konference “Laikmeta aktualitātes un izaicinājumi”.

FOTOATSKATS

Konferencē tika akcentēti dažādi vēsturiski notikumi studiju programmas “Sociālā aprūpe” 30. gadu realizācijas laikā, nākotnes izaicinājumi, perspektīvas un studiju programmas attīstības sasaiste ar aktualitātēm praksē, sniedzot sociālās aprūpes pakalpojumus.

Konferences dalībniekiem bija iespējas uzklausīt dažādu institūciju sociālo pakalpojumu sniedzējus un praktisko pieredzi, kā arī izaicinājumus inovatīvu pakalpojumu ieviešanā.
Konferenci atklāja LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos Dagnija Gulbe, kura uzrunā novērtēja konferences nozīmi un praktisko pienesumu sociālās aprūpes nozarē no dažādiem skatpunktiem.

Turpinājumā vārds tika dots LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītājai Inai Vīksniņai, kas sveica visus konferences dalībniekus un savā referātā akcentēja studiju programmas “Sociālā aprūpe” veidošanās un attīstības procesu, kā arī tika meklētas atbildes uz jautājumu “Kur paliek sociālie aprūpētāji?”. Katedras vadītāja izteica pateicību studiju programmas veidotājiem un lektoriem par ieguldīto profesionālo darbu studiju programmas attīstībā.

Pirms konferences referātu prezentācijām tika nolasīts sveiciens no Latvijas profesionālā sociālā darba speciālistu asociācijas vadītājas Ārijas Baltiņas, kura akcentēja profesionālajā darbā būtiskas lietas – laiku, mīlestību un mācīšanos. Konferences programmā ar prezentācijām uzstājās referenti no LR Labklājības ministrijas, Jūrmalas domes, valsts, pašvaldību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Referātos tika akcentēts vēsturiskais ieskats pakalpojumu attīstībā, aktualitātes un izaicinājumi veidojot jaunus integrētus pakalpojumus. Inovatīvi tehnoloģiju risinājumi darbā ar klientiem tika piedāvāti no Igaunijas Demences kompetenču centra un Tallinas Universitātes, kā arī Šauļu koledžas Sociālā darba katedras prezentācija par izmaiņām Lietuvas sociālajā politikā un iekļaujošām paradigmām.

Konferences noslēgumā tika izteiktas pateicības sadarbības partneriem, darba devējiem par ilgstošo un veiksmīgo sadarbības procesu. Pēc pateicībām visi konferences dalībnieki tika aicināti uz studiju programmas “Sociālā aprūpe” 30. gadu jubilejas svētku kūku.

Šī jubilejas konferences norise apliecināja, ka konference ir nozīmīga platforma, lai veicinātu sadarbību ar LU PSK Sociālās aprūpes katedras partneriem un pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un Baltijā, ieviestu aktualitātes un mūsdienīgas tendences studiju procesā. Starptautiskās konferences tēmas aktualitāti un nozīmi apliecināja klausītāju vēlme piedalīties konferencē klātienē.

Paldies, konferences referentiem par ieguldījumu konferences norisē un klausītājiem par pozitīvo vērtējumu! Paldies, LU PSK kolēģiem par sniegto atbalstu!

Patiesā cieņā,
LU PSK Sociālā aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un
konferences darba grupa

0
Feed