Ārstnieciskā masāža

ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

STUDIJAS PAR MAKSU

Kvalifikācija: Masieris
Studiju programmas kods: 41722
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 KP/ 120 ECTS
Izglītības līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23A, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene, dienas un vakara grupās
Studiju maksa: 1500 EUR/ par 1 studiju gadu*
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.paed. Inguta Grinberga

* Studiju maksa spēkā ar 2023./ 2024. studiju gadu.

Specialitātes apraksts

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Masiera galvenie profesionālie uzdevumi

 • Izvērtē pacienta/klienta veselības stāvokli un zina kontrindikācijas, informē par masāžas iedarbību uz organismu. Kontrindikāciju esamības gadījumā izskaidro tās pacientam.
 • Analizē ārsta norīkojumu procedūrai un pacienta/ klienta veselības stāvokli, spēj pielietot piemērotu, konkrētai ķermeņa daļai atbilstošu masāžas veidu, tehniku. Veic masāžas procedūru, pielietojot masāžas paņēmienus un palīgpaņēmienus pareizā virzienā, secībā un intensitātē.
 • Novēro pacienta pašsajūtu procedūras laikā, dokumentē nepieciešamos datus par pacientu un masāžas iedarbības rezultātus, izglīto par veselības stāvokļa uzturēšanu pēc masāžas procedūrām.
 • Prot strādāt multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības jomā strādājošiem speciālistiem.
 • Izglīto pacientus/ klientus un viņu piederīgos par iespējamiem masāžas veidiem profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas nolūkos.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaikus veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi.

Mācību prakses, kas tiek realizētas gan koledžas pirmsklīnikas kabinetos, gan veselības aprūpes institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (8-10 studenti).
Mācību praksēs studējošie apgūst un nostiprina zināšanas un prasmes docētāja vadībā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna.

Nozares studiju kursi: Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas pamati, Speciālās masāžas veidi – Manuālā limfodrenāža, Fizikālā medicīna, Segmentārā masāža, Masāža sporta un estētiskajā medicīnā, Refleksoterapija, izvēles studiju kursi, piemēram, Teipošana.

Klīniskā prakse – 640 stundu apjomā.

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” ietvaros notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

 • Profesionālajām asociācijām un apvienībām
 • Trakia University (Bulgārija)
 • Tartu Health Care College (Igaunija)
 • Kauno University of Applied Sciences (Lietuva)
 • Rehabilitation College in Warshaw (Polija)
 • Medical University Plovdiv (Polija)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC “Vaivari”, rehabilitācijas centru “Jaunķemeri”, reģionālajām ārstniecības iestādēm.

Iespējas darba tirgū

Ārstnieciskās masāžas speciālisti pēc studiju beigšanas var strādāt ārstniecības iestādēs, rehabilitācijas un SPA centros kā arī praktizēt kā pašnodarbinātas personas,  veicot kompetencēm atbilstošus darba pienākumus.