Podoloģija

PODOLOĢIJA

STUDĒ PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VAI PAR MAKSU*!
Vienīgā medicīnas koledža Latvijā, kas sagatavo speciālistus šajā jomā!

Kvalifikācija: Podologs
Studiju programmas kods: 41722
Studiju ilgums: 2 gadi, 120 KP
Izglītības līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23a, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc. educ. Aelita Koha

* LU PSK studiju programma "Podoloģija" maksa - 2200 EUR/ 1 studiju gads, ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.

Specialitātes apraksts

Podologs ir ārstniecības persona ar 1. līmeņa profesionālo augstāko kvalifikāciju, kurš piedalās pacientu ārstniecības, rehabilitācijas, izglītošanas un veselības veicināšanas procesā. Podologs veic pacientu podoloģisko izmeklēšanu, kas ietver: pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu; pēdas aprūpi, profilakses darbu, galvenokārt, strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem.

Podologa galvenie profesionālie uzdevumi

  • Veic visu vecuma grupu pacientu pēdu izmeklēšanu, pēdu veselības stāvokļa izvērtēšanu, pēdu problēmu diagnosticēšanu.
  • Veic profesionālu pēdu aprūpi, tajā skaitā diabētiskās pēdas aprūpi, izvēloties pēdu aprūpes metodes atbilstoši pacienta problēmām, plānot un realizēt izglītojošas aktivitātes par nagu un kāju pēdu ādas veselības saglabāšanas nepieciešamību.
  • Strādāt patstāvīgi, uzņemoties iniciatīvu un atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem, pilnveido profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā un uztur savu profesionālo kompetenci.
  • Strādāt multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām, izglīto veselības aprūpes speciālistus, ārstniecības atbalsta personas un sabiedrības locekļus par pēdu bojājumu profilaksi.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus podoloģijā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi.

Mācību praksēs, kas tiek realizētas gan koledžas pirmsklīnikas kabinetos, gan veselības aprūpes institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (6-8 studenti). Mācību praksēs studējošie nostiprina iemaņas un prasmes docētāja vadībā strādājot ar dažādām pacientu grupām.

Studējošajiem ir iespēja piedalīties ERASMUS+ programmas dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Psiholoģija un andragoloģija, Uzņēmējdarbības profesionālo
kompetenču veidošana, Lietišķā informātika medicīnā, Svešvaloda, u.c.
Nozares studiju kursos tiek apgūta cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, vispārīgā
medicīna, endokrinoloģija, dermatoloģija, ortopēdija un protezēšanas pamati.u.c. 

Profesionālie studiju kursi, kā piemēram, Ārstnieciskās pēdas aprūpe, Nagu korekcijas metodes, Praktiskā darba iemaņas podoloģijā u.c. ir vērsti uz profesionālo kompetenču attīstību.

Sadarbības partneri

Sadarbība tiek realizēta:

1) starp koledžu un darba devējiem, lai veidotu atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu programmas
absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība ar darba
devējiem tiek īstenota vairākos virzienos: prakses nodrošināšana, izglītības un prakses
vienotības nodrošināšana, pētniecības un projektu realizācija. Sadarbības partneri RAKUS
“Gaiļezers”, RAKUS “Biķernieki”, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Tehniskās
ortopēdijas centrs SIA “Unihauss”, “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu
centrs”, SIA “Veselības centrs 4” veicina studentu prasmju attīstību gan nodrošinot prakses
vietas, gan veidojot starpdisciplināru sadarbību ar endokrinologiem, dermatologiem,
tehniskajiem ortopēdiem, asinsvadu ķirurgiem, infektologiem;

2) starp koledžu un citām Eiropas izglītības institūcijām ar mērķi veicināt sadarbību un studentu un
akadēmiskā personāla mobilitāti starp Eiropas valstīm. Iespējas tiek piedāvātas sekmīgākajiem
studentiem ar labām svešvalodu valodas zināšanām;

3) starp koledžu un profesionālajām sabiedriskajām organizācijām – “Latvijas Māsu asociācija”,
“Latvijas Ārstu biedrība”, “Endokrinologu asociācija”, “Diabēta aprūpes māsu apvienība”,
“Ķirurģijas māsu apvienība”, “Latvijas Podologu biedrība”, lai iesaistītu topošos speciālistus
reālā darba vidē un veicinātu savstarpējos kontaktus starp podoloģijai radniecīgu medicīnas
jomu speciālistiem;

4) starp koledžu un pacientu organizācijām, piemēram, Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta
biedrību, Jūrmalas Diabēta biedrību, veicinot pacientu un aprūpes komandas locekļu sadarbību.

Studiju plāns

Studiju kursi

Sadarbības partneri

Darba tirgū ir pieprasījums pēc podologa pakalpojumiem. Podologa profesionālā darbība ietekmē katra indivīda veselības stāvokli un sabiedrības veselību kopumā. Podologs savu profesionālo darbību veic patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā dažāda rakstura ārstniecības iestādēs (poliklīnikās, veselības centros, ārstu privātpraksēs) vai citos uzņēmumos (sociālās aprūpes centros, sporta centros, Samariešu apvienībā).

Turpmākās studiju iespējas

Studiju programmas “Podoloģija” absolventiem ir iespēja turpināt izglītību uzņēmējdarbības un veselības aprūpes studiju programmās.