Norisinājusies LU PSK 2. starptautiskā konference

Ceturtdien, 23. maijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā organizēja 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA un PRAKSE”. Pirmā konference norisinājās 2016. gadā.

FOTOATSKATS

Konferenci atklāja LU PSK direktore Ilga Eriņa, Latvijas Universitātes (LU) prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā profesors Valdis Segliņš un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe. 


Profesors V. Segliņš LU vārdā pasniedza pateicības – par ilggadēju un godprātīgu darbu LU PSK darbības pilnveidē un vadībā direktorei Ilgai Eriņai un direktores vietniecei studiju darbā Ievai Urtānei, par ieguldīto darbu un sadarbību studiju programmu realizācijā un pilnveidē, Medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājai Elitai Rutkai, Sociālās aprūpes katedras vadītājai Dacei Erkenai, Ārstniecības katedras Ivetai Strodei, studiju programmas “Podoloģija” vadītājai Aelitai Kohai un studiju programmas “Biomedicīnas laborants” vadītājai Rūtai Melbārdei-Vāverei, par ieguldīto laiku un darbu sadarbības veidošanā ar koledžas ārvalstu partnerinstitūcijām ārējo sakaru koordinatorei Aigai Graudumai.

Šī gada konferences galvenā tēma bija komandas darbs veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Dalībnieki tika aicināti diskutēt par darba tirgū nepieciešanām kompetencēm, starpprofesionāļu sadarbību, docētāju darbu starpkultūru vidē, mutvārdu un rakstveida saziņu.

Konferencē vienuviet tika pulcēti veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais personāls un studējošie. Ar priekšlasījumiem piedalījās koledžas sadarbības partneri no ārvalstīm, viesi no Vācijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas. Par profesionālām kompetencēm diskutēja LR Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme, Lavijas Genoma centra pētniece Dita Gudrā, LU docentes Sanita Baranova un Agnese Rusakova, kā arī LU PSK docētaja Mārīte Saulīte. Darbu komandā savā prezentācijā uzsvēra NMPD direktore Liene Cipule, ārsta palīgs Rafaels Ciekurs un LU PSK docētāja Inga Marriotta. Aktualitātes darbā strarpkultūru vidē prezentēja LU docente Ieva Margeviča-Grinberga, pacientu un māsas sadarbību medikamentozās terapijas laikā un pacienta līdzestību savā prezentācijā uzsvēra profesore Signe Mežinska, par komunikācijas veidiem prezentēja LU PSK lektors Valdemārs Vāvere un LU docente Dite Liepa. Pavisam tika uzklausītas septiņpadsmit saistošas prezentācijas.

Konferences ietvaros tika izdots arī LU PSK Zinātnisko rakstu krājums.

Sakām paldies par uzmundrinošajiem ievadvārdiem, paldies – atklāšanas priekšnesuma māksliniecei Lindai Paulai Kudrjavcevai, paldies – konferences vadītājiem Ingai Mriottai un Leonīdam Afremovičam, un īpaši liels paldies konferences darba grupai par lieliski noorganizēto konferenci! Paldies, studentiem un docētājiem par lieliskajiem priekšlasījumiem!

Paldies, konferences atbalstītājiem – Latvijas Universitātei, Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistenta asociācijai, SemaraH Hotel Lielupe, GMT Beauty, BioMark, Slaugivita, OfficeDay, TZMO Latvija!

Uz tikšanos nākamajā konferencē!

Dagnija GULBE,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed