LU PSK 3. Starptautiskā zinātniskā konference, 18.-19.05.2023.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2023. gada 18. un 19. maijā Jūrmalā rīkos 3. Starptautisko zinātnisko konferenci "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE", kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais personāls un studējošie.

KONFERENCES MĒRĶIS:
veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā.

KONFERENCES GALVENĀ TĒMA:
inovatīva pieeja veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē.

DALĪBNIEKI TIEK AICINĀTI DISKUTĒT PAR ŠĀDĀM TĒMĀM:
1. Digitalizācija medicīnā un izglītībā – radoša pieeja veselības aprūpē un studiju procesā:
• digitalizācijas izaicinājumi un riski uz pacientu vērstā veselības aprūpes procesā;
• studentcentrēta pieeja digitalizētā izglītības/studiju procesā;
• digitālie rīki sociālās aprūpes nozarē.
2. Medicīnas izglītība ilgtspējīgai attīstībai veselības un sociālās aprūpes nozarē:
• darba tirgū nepieciešamo kompetenču apguve attālinātā studiju procesā;
• mācīšanās medicīnas un sociālās jomas darba vidē (veselības aprūpes un sociālā darba mentorings);
• atgriezeniskā saite docētāju darbā;
• telemedicīna.

DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANĀS:
• REFERENTIEM līdz 31.01.2023.
• KLAUSĪTĀJIEM līdz 10.05.2023.
Reģistrēšanās, aizpildot on-line pieteikumu: PIETEIKTIES>>

KONFERENCE NORISINĀSIES DIVAS DIENAS:
1. DIENA, 18.05.2023., SemaraH Hotel Lielupe – uzstāsies referenti ar ziņojumiem;
2. DIENA, 19.05.2023., LU PSK – darbs tiks organizēts sekcijās (profesionālie virzieni – Ārstniecība, Podoloģija, Radioloģija, Sociālā aprūpe un rehabilitācija).

DARBA VALODA:
latviešu, angļu

DALĪBAS MAKSA (veicama tikai ar pārskaitījumu)*
30 EUR – par dalību 1. dienā**
20 EUR – par dalību 2. dienā**
40 EUR – par posteri un/ vai tēzēm**
80 EUR – par publikāciju zinātnisko rakstu krājumā “Zinātniskie raksti”
*Konferences norises dienā/-s reģistrācijā būs nepieciešams uzrādīt veiktā maksājuma uzdevumu.
** MAKSĀJUMS VEICAMS līdz 10.05.2022.

KOLEDŽAS REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000
Maksājuma mērķī norādīt:
Dalībai – Starptautiskā konference 2023, vārds, uzvārds, EKK 21379
Publikācijai – Starptautiskā konference 2023, vārds, uzvārds, EKK 21379

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJAI PAR KONFERENCI
Dagnija GULBE, LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājums
+371 29427217, dagnija.gulbe@lupsk.edu.lv
Jolanta PUPURE, LU PSK docente
+371 26352443, jolanta.pupure@lupsk.edu.lv

Konferences programma tiks publicēta pēc 27.02.2023.
PAR DALĪBU KONFERENCĒ TIKS IZSNIEGTI SERTIFIKĀTI AR TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PUNKTIEM.

UZ TIKŠANOS KONFERENCĒ – JŪRMALĀ!
Konferenci rīko: LU PSK, atbalsta: Latvijas Universitāte, Jūrmalas Dome

0
Feed