Māszinības

MĀSZINĪBAS

Studiju programmā “Māszinības”, sākot ar 2021./2022. akadēmisko gadu reflektantu uzņemšana nenotiks, pamatojoties uz 2019. gada 29. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību””.

Kvalifikācija: Vispārējās aprūpes māsa
Studiju ilgums: 2 studiju gadi koledžā (4 semestri) – 80 KP/120 ECTS; 2 studiju gadi Latvijas
Universitātē (4 semestri) – 80 KP/120 ECTS (Sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek nodrošināta studiju turpināšana Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē profesionālā bakalaura programmā "Māszinības")
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23a, Rēzekne)
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātiene (studijas koledžā par valsts budžeta līdzekļiem)
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.sal. Janeta Strazdiņa

Specialitātes apraksts

Vispārējā aprūpes māsa ir ārstniecības persona, kura profesionālās darbības ietvaros, atbilstoši zināšanām, prasmēm un kompetencei piedalās ārstniecībā, veic pacientu aprūpi, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos un izglītojās profesionālajā jomā.

Vispārējās aprūpes māsa piedalās veselības aprūpes komandas darbā primārajā, sekundārajā un terciārajā pacientu aprūpē. Veic veselības uzlabošanu, slimību profilaksi un specifisko aprūpi visu vecumu pacientiem ambulatorajā sektorā, privātpraksēs un daudzprofilu stacionārajā aprūpē.

Māsu izglītība tiek nodrošināta, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 537, Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 25. §). Par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību".

Vispārējās aprūpes māsas galvenie profesionālie uzdevumi

PACIENTU APRŪPE
Vispārējās aprūpes māsa veic vispārēju un specializētu pacientu aprūpi. Māsa veic pacienta
veselības stāvokļa novērtēšanu, identificē aprūpes problēmas, plāno, organizē un realizē
pacienta aprūpes procesu, izglīto pacientu, viņa piederīgos un sabiedrību ar veselības uzturēšanu un saglabāšanu saistītos jautājumos. Nodrošina indivīda pamatvajadzības un spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, balstoties uz zināšanām, profesionālo prasmi un klīniskajām vadlīnijām. Darbojas starpnozaru komandā.

Profesijas standarts

Studiju programmas mērķis

Izglītot un sagatavot profesionāli kompetentas, mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās aprūpes māsas, kuras patstāvīgi un veselības aprūpes komandā veic kvalitatīvu pacientu aprūpi, piedalās sabiedrības veselības uzturēšanā un veicināšanā.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju process, atbilstoši studiju programmai tiek organizēts koledžas auditorijās, pirms klīnikas simulāciju kabinetos un laboratorijās. Studiju kursus studējošie apgūst lekciju, semināru un praktisko nodarbību veidā.

Programmā iekļautās mācību prakses tiek organizētas sadarbojoties ar veselības un sociālās aprūpes institūcijām, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC “Vaivari” un reģionālajām slimnīcām.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmā tiek apgūti dažādi vispārizglītojošie un nozares profesionālie studiju kursi.

Pie vispārizglītojošiem studiju kursiem pieder anatomija, fizioloģija, latīņu valodas terminoloģija, mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole, u.c.

Nozares studiju kursos tiek apgūta vispārīgā propedeitika un pacientu novērtēšana, māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika, farmakoloģija, terapietisko, ķirurģisko un onkoloģisko pacientu aprūpe, u.c.

Studiju programmā iekļautie studiju kursi ir vērsti uz mūsdienīgu profesionālo pacientu aprūpi un vispārējo zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību.

Sadarbības partneri

Veicinot studentu profesionalitāti, studiju programmas ietvaros notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm, profesionālo asociāciju un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

 • Latvijas Universitāti (Latvija)
 • Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju (Latvija)
 • Latvijas Māsu asociāciju (Latvija)
 • Haimerer sociālās aprūpes skola (Vācija)
 • Savonlinnas koledža (Somija)
 • Tallinas medicīnas koledžu (Igaunija)
 • Tartu Health Care College (Igaunija)
 • Gijon medicīnas koledžu (Spānija)
 • Plovdivas medicīnas universitāti (Polija)
 • Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugāle)
 • Universita Politecnica delle Marche (Itālija)
 • Ponta Delgada Nursing School (Postugāle)
 • Šiauliai State College (Lietuva)

Studiju iespējas bakalaura programmās

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē bakalaura studiju programmā "Māszinības", pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi.