Māszinības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

MĀSZINĪBAS
(Kvalifikācija – Māsa)

Studē par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Studiju ilgums: 2 studiju gadi koledžā, 2 studiju gadi LU (sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek nodrošināta studiju turpināšana Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē profesionālā bakalaura programmā "Māszinības")
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (N. Rancāna iela 23A, Rēzekne)
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.sal. Janeta Strazdiņa

Studiju process tiek organizēts koledžas auditorijās, kabinetos un laboratorijās, kā arī veselības un sociālās aprūpes institūcijās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

Specialitātes apraksts

Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētiku savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos.

Kvalifikācija "Māsa" tiek raksturota šādi: ”Māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstremālās situācijās".

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē bakalaura māszinību studiju programmā "Māszinības", pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi.

Sadarbība un projekti

Studiju programmas “Māszinības” ietvaros notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

 • Latvijas Universitāti;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju;
 • Latvijas Māsu asociāciju;
 • Haimerer sociālās aprūpes skola, Dobeln Vācijā;
 • Savonlinnas koledža Somijā;
 • Tallinas medicīnas koledžu;
 • Tartu Health Care College;
 • Spānijas Gijon medicīnas koledžu:
 • Plovdivas medicīnas universitāti;
 • Escola Superior de Enfermagem de Coimbra;
 • Universita Politecnica delle Marche;
 • Ponta Delgada Nursing School;
 • Šiauliai State College.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām.

Studējošajiem ir iespēja piedalīties ERASMUS+ programmas dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Iespējas darba tirgū

Studiju programmas “Māszinības” absolventiem ir iespēja strādāt slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs.

Pamatojoties uz 20.06.2001. likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” māsa ir reglamentēta profesija, kuras minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets. Reglamentētas profesijas statuss nosaka diploma atzīšanu Eiropas Savienības valstīs.