„Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses pilnveidošana P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā”

Līguma Nr. 2007/0030/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0035/0269


Projekta finansējums kopā: 25 000 LVL
Eiropas Sociālais fonds 18 750 LVL
Nacionālais līdzfinansējums 6 250 LVL


Ar 01.06.2007. tiek uzsākta projekta realizācija P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā. Projekta laikā tiks izstrādātas prakšu dienasgrāmatas Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” studentiem. Līdz šim prakšu dienasgrāmatas Koledžā nav bijušas. Studenti dodoties praksē saņēma izdales materiālus, kurus vajadzēja pašiem aizpildīt, bieži vien tas bija sarežģīti, jo katram prakses vadītājam un studentam bija sava izpratne, kādā veidā prakses dokumentācija ir jāaizpilda. Projekta mērķis ir izveidot viegli lietojamu un saprotamu prakses dienasgrāmatu, kuru studenti varētu izmatot gan pirmajā, gan otrajā studiju gadā. Darba grupā būs iesaistīti gan Koledžas lektori, gan darba devēju pārstāvji, lai prakšu dienasgrāmatas būtu piemērotas gan Koledžas prasībām, gan darba devēju prasībām. Pēc prakšu dienasgrāmatu izstrādes tiks rīkoti semināri, kur studentus, koledžas darbiniekus un darba devēju pārstāvjus iepazīstinās ar prakšu dienasgrāmatām. Projekta noslēguma daļā gan pirmā, gan otrā kursa studenti aprobēs prakšu dienasgrāmatas praksē. Projekts noslēgsies 2008. gada 30. maijā.

Projekta vadītāja Sintija Harju

0
Feed