Sociālās aprūpes katedras studentu konference 2021/2022

Ceturtdien, 28. oktobrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra rīkoja studentu konferenci “Pētniecība studiju procesā”, kas norisinājās tiešsaistē.

Studentu konferences organizēšana katedrā ir kļuvusi par tradīciju, kas katru studiju gadu pulcina kopā studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” pirmo un otro kursu studentus, lai būtu iespēja uzklausīt absolventu pieredzi kvalifikācijas darbu izstrādē un pētījuma veikšanā. Kā arī 2. kursa studentiem tā ir iespēja pilnveidot savas pētniecības prasmes un dod ievirzi pētniecības procesā 1. kursā studējošajiem.

Šī studiju gada konferencē ar prezentācijām piedalījās arī lektori – Mg.sc.sal. Madara Miķelsone uzskatāmi parādīja statistikas datu nozīmi un interpretācijas iespējas, savukārt Mg.sc.educ. Līga Priede izskaidroja ētiskos aspektus pētījuma norises procesā.

Konferencē piedalījās seši absolventi no studiju programmas “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija”. Prezentāciju tēmas bija dažādas un atspoguļoja iespējamos darbības virzienus pēc koledžas absolvēšanas. Programmas ietvaros tika prezentēti darbi par ētikas pamatprincipu ievērošanu sociālā aprūpētāja darbā, klausīšanās prasmes nozīmi praktiskajā darbā, konfliktu veidošanās iemesliem un iespējamajiem risinājumiem darbā ar senioriem, klientiem sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā novērtējumu, dzīvnieku terapijas pielietojumu darbā ar klientiem un par fizisko un intelektuālo prasmju apguvi klientiem ar redzes traucējumiem.

Konferences darba grupas vārdā izsaku pateicību konferences referentiem un klausītājiem par atsaucību un konferences norises pozitīvo novērtējumu!

Studentu konferences moderatore
Kristīne Vītoliņa

0
Feed