„Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”

Projekta nosaukums

„Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”
Projekta īstenotājs
P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
Projekta norises vieta
Jūrmala, Vidus prospekts 36/38
Projekta mērķa grupa
Sociālie aprūpētāji ar 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību
Projekta mērķis
Izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
Projekta īstenošanas laiks
15.05.2006. – 31.06.2008.
Projekta finansējums
Kopā: 50 000 LVL
Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
Projekta rezultāts
Izglītoti 100 sociālie aprūpētāji


Eiropā jau vismaz 50 gadus sociālā darba specialitātēs var iegūt augstāko izglītību, Latvijā tikai no pagājušā gadsimta 90. gadiem. Tikai ar 2003.gadā pieņemto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajiem aprūpētājiem tiek uzskatīta par nepieciešamību un no 01.01.2008. par obligātu.
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka ar 2008.gada 1.janvāri sociālā darba speciālista pienākumus veic persona ar atbilstošu izglītību. Jaunieviestās prasības ir jāintegrē arī izglītībā, lai nodrošinātu efektīvu sociālās sfēras attīstību.
Statistika rāda, ka daudzviet sociālo darba speciālistu kvalifikācija nav atbilstoša valsts likumdošanai un prasībām. No 2000. līdz 2004. gadam P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību sociālajā aprūpē ieguva 423 studējošie. Pēc jaunās valsts likumdošanas no 2008.gada 1.janvāra šī kvalifikācija vairs nav atbilstoša, lai darbinieks varētu turpināt veikt savus darba pienākumus. Tātad viena no problēmām ir jau strādājošu sociālo aprūpētāju izglītības neatbilstība valsts prasībām un nepieciešamība pēc tālākizglītības iespējām un izlīdzinošā kursa.
Projekta mērķis – ir izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
Projekta ietvaros izstrādātajā profesionālās pilnveides programmā ir iekļauti tie studiju kursi, ar kuriem ir papildināta koledžā īstenotā I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālā aprūpe”.
2006.gada 15.maijā P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža uzsāka īstenot projektu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides programmu apgūs 100 sociālie aprūpētāji, kuri strādā valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās un laika periodā no 2000. līdz 2004. gadam ir ieguvuši koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību un kvalifikāciju „Sociālais aprūpētājs”.
Katrā projekta apmācības grupā tiek uzņemti 25 studenti. Viena apmācības kursa ilgums ir 4,5 mēneši. Ņemot vērā strādājošo ierobežotās iespējas apvienot darbu un mācības, nodarbības tiek plānotas nedēļas nogalēs. Projektā iesaistītajiem studentiem koledžā ir iespējas izmantot bibliotēku, datoru klasi un dienesta viesnīcu. Projekta nosacījumi paredz arī ceļa un uzturēšanās izmaksu kompensāciju, kas veicina studējošo motivāciju.
Ar šo projektu un ESF atbalstu esam bagātinājuši sevi ar zināšanām un pieredzi. Projekta īstenošana ir devusi iespēju atkalredzēties ar koledžas absolventiem un pārliecināties par viņu izaugsmi. Projektu īstenošana nav viegls process. Daudz ir jāmācās ne vien studentiem, bet arī projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, tomēr izlaidums un apliecību saņemšanas brīdis sniedz gandarījumu, kas motivē tālākiem darbiem gan studentus, gan pasniedzējus.
Ceturtās apmācības grupai nodarbību sākums decembrī. Dokumentus no pretendentiem pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no 9.00-16.00. Pretendentiem jāiesniedz: diploms par 3. līmeņa profesionālās izglītības programmas „Sociālā aprūpe” apguvi, pases kopija, izziņa no darba vietas, ka strādā par sociālo aprūpētāju , 4 fotokartiņas, iesniegums uz veidlapas.


Projekta vadītāja Dace Erkena

0
Feed