No 2010. gada 01. jūlija LU P. Stradiņa medicīnas koledžā ir uzsākta ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana” īstenošana

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

3.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

No 2010.gada 01. jūlija LU P. Stradiņa medicīnas koledžā ir uzsākta ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana” īstenošana.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 344814,00 LVL.

Projektā plānotās aktivitātes:
Īstenojot projekta aktivitātes tiks veikti uzlabojumi prioritārajā virzienā augstākās izglītības tematiskajā jomā – veselības aprūpe.

1. Studiju programmas „Podoloģija” telpu rekonstrukcija un iekārtu un mācību aprīkojuma nodrošināšana.

1.1. MT korpusa 3. stāva rekonstrukcija.

Lai nodrošinātu lietderīgu mācību telpu izmantošanu, esošās telpas tiks rekonstruētas un kopumā tiks izveidotas 6 podologu studijām piemērotas telpas. Telpas apvienojot no sešām telpām tiks izveidotas trīs, plašas studijām piemērotas telpas – praktisko nodarbību kabinets, semināru telpa un auditorija. Rekonstruētas tiks 4 telpas: kabinets instrumentu mazgāšanai, dezinficēšanai un sterilizācijai, ortožu un nagu korekcijas materiālu sagatavošanas kabinets un garderobes telpa un garderobes/noliktavas telpa.

1.2. Praktisko nodarbību kabineta labiekārtošana.

1.3. Ortožu un nagu korekcijas materiālu sagatavošanas kabineta labiekārtošana.

1.4. Instrumentu mazgāšanas, dezinficēšanas un sterilizācijas telpas labiekārtošana.

1.5. Garderobes iekārtošana.

1.6. Auditorijas un semināru telpas labiekārtošana.

1.7. Garderobes/noliktavas iekārtošana.

2. Studiju programmas „Radiologa asistents” un „Biomedicīnas laborants” iekārtu un mācību aprīkojuma nodrošināšana.

2.1. Auditoriju aprīkošana.

Tiks iekārtotas un aprīkotas 3 auditorijas pārejā. Tiks iegādātas un uzstādītas mēbeles, kondicionieris, interaktīvā tāfele, datori.

2.2. Simulācijas klases iekārtu iegāde.

Tiks iegādātas un uzstādītas iekārtas, monitori, programmu nodrošinājums – 10 darba vietām un pasniedzējam

3. Studiju programmas „Ārstniecība” un „Māszinības” praktisko nodarbību mācību aprīkojuma modernizācija.

Mācību aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Tiks iegādāti multifunkcionālais manekens, defibrilators/monitors, pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts.

4. Pārejas būvniecība.

Tiks uzbūvēta pāreja starp sociālo korpusu un dienesta viesnīcas ēku, kur katrā stāvā tiks izveidota auditorija. 1. un 3. stāva auditorijas paredzētas lekcijām un praktiskajām nodarbībām SP Biomedicīnas laborants un SP Radiologa asistents, 2. stāva auditorija paredzēta simulācijas klases ierīkošanai SP Radiologa asistents.

5. Bibliotēkas modernizācija. Lai uzlabotu bibliotēkas fonda drošību tiks rekonstruēta bibliotēka un uzstādīta preču kontroles sistēma.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks modernizēta P. Stradiņa koledžas infrastruktūra un mācību aprīkojums izglītības programmās: „Ārsta palīgs”, „Biomedicīnas laborants”, „Podologs”, „Radiologa asistents” un „Māszinības”, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību.

Projekta vadītāja Sintija Harju

0
Feed