dalība starpdisciplinārās konferencēs

LU PSK dalība starpdisciplinārās konferencēs (on-line)

Oktobra mēneša ietvaros Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) tika pārstāvēta vairākās nozīmīgās sadarbības partneru organizētajās konferencēs. Ņemot vērā šī brīža globālos notikumus un epidemioloģisko situāciju, konferences norisinājās tiešsaistes režīmā.

Š. g. 23. oktobrī norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas (LKA) rīkotā koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference, kurā bija aicināti piedalīties Latvijas koledžu un augstskolu studējošie, docētāji un citi interesenti. Konference tika atklāta ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ojāra Spārīša, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājas vietnieces Baibas Rivžas un LKA valdes priekšsēdētāja Tālava Jundža uzrunām, kurās tika uzsvērta pētniecības nozīme studiju procesā un studējošo izaugsmē. Referentu ziņojumi ietvēra tēmas, kurās atspoguļoja veiktos pētījumu rezultātus medicīnā un veselības aprūpē, sociālajās zinātnēs, tiesībās un publiskajā pārvaldē, inženierzinātnēs, būvniecības un lauksaimniecības nozarē. LU PSK šajā konferencē pārstāvēja Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolvente Ilze Biseniece, kura klausītājus iepazīstināja ar sava izstrādātā kvalifikācijas darba “Sociālo pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti pilsētā” (darba vadītāja – docētāja Ina Vīksniņa) rezultātiem. I. Biseniece veiksmīgi prezentēja savu tēmu un profesionāli atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem Noslēdzot konferenci, T. Jundzis pateicās visiem dalībniekiem un atzinīgi novērtēja ieguldīto darbu pētījumu izstrādē, kā arī uzrunāja koledžu pārstāvjus uz turpmāku sadarbību!
Referentu ziņojumi tiks apkopoti un izdoti konferences zinātnisko rakstu krājumā.
LU PSK administrācija pateicas LKA par uzaicinājumu piedalīties un sekmīgo konferences organizēšanu! Paldies, LU PSK absolventei I. Biseniecei par ziņojumu konferencē un koledžas pārstāvēšanu!

Š. g. 22.-23. oktobrī norisinājās 8. starptautiskā konference SCIENCE AND EDUCATION IN GLOBALIZATION (SCEDU’2020), ko organizēja Paņevežas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva). Šīs konferences mērķis – apvienot dažādu nozaru akadēmiķus un pētniekus, kuri interesējas par globalizācijas izaicinājumiem augstākajā izglītībā un zinātnē. Tajā pašā laikā konference nodrošināja starpdisciplināru debašu norisi par globalizāciju tehnoloģiju, veselības zinātņu, sociālo zinātņu jomām. LU PSK konferencē pārstāvēja Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolvente Alīna Anna Pitkeviča ar kvalifikācijas darba tēmu “PRACTICE OF VISUAL PLASTIC ART THERAPY TECHNIQUES IN WORK WITH CLIENTS OF FUNCTIONAL DISABILITIES” (darba vadītāja – docētāja Ina Vīksniņa). SCEDU’2020 mērķis ir ne tikai iepazīstināt ar jauniem pētījumiem, bet arī iespēja rast jaunas idejas, kas izriet gan no fundamentālās, gan starpdisciplinārās pieejas globalizācijas parādībai.
Konferences ietvaros tika veidoti zinātniskie raksti, kuri tiks publicēti žurnālā Applied Research in Studies and Practice (ISSN: 2029-1280, eISSN: 2669-0071). Žurnāls ir indeksēts starptautiskās datu bāzēs DOAJ, CEEOL, ICI Journals Master List.
Paldies, A. A. Pitkevičai par veiksmīgu koledžas pārstāvēšanu starptautiskajā konferencē!

0
Feed