Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē

ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


Programma:
„LABAS PRAKSES MODELIS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ”.


Mācību programma ‘’Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē’’ izstrādāta ģimenes ārstu praksē strādājošo mērķauditorijai – ģimenes ārstiem, māsām, ārstu palīgiem.


Ģimenes ārsts savā praksē strādā sadarbībā ar kopā ar citām primārajā veselības aprūpē strādājošajām ārstniecības personām – māsu un ārsta palīgu. Tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums par šo speciālistu sadarbību, nodrošinot pacientiem brīvu pieejamību, ilglaicīgu un nepārtrauktu aprūpi, vispusīgu un koordinētu aprūpi, kā arī speciālistu un pacienta sadarbību veselības veicināšanā, slimību profilaksē un ārstnieciskajā procesā.


Programmas apguves rezultātā interesenti iegūs zināšanas par primārās veselības aprūpes komandas darba attīstības un pilnveidošanas iespējām, uz pacientu orientētu lomu sadalījumu, iegūs prasmes domāšanas veida maiņai, efektīvāku darbu komandā un uz rezultātu vērstu sadarbību ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.


Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide: ārsts, ārsta palīgs, māsa.
Organizators: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža.
Mērķauditorija: ārsti, māsas, ārsta palīgi.
Programmas statuss: pieteikšanās.
Statuss: aktīvs.


Mērķauditorija:
ārsti, māsas, ārsta palīgi


Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV – 2010.


www.psk.lu.lv


Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete,
tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.
Programmas autors:


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Ingrīda Kužniece, maģistra grāds vadībzinībā, sertificēta veselības vadības ārste.
Līga Kozlovska, sertificēta ģimenes ārste.


Apmācību ilgums:
3 dienas (24 stundas):
- teorija 16 stundas
- prakse 8 stundas


Apmācību apliecinošais dokuments:
izziņa


Norises vietas un laiki:
28., 29., 30.08.2014. – Balvi (grupa nokomplektēta)
18., 19., 20.09.2014. – Saldus
9.,10.,11.10.2014. – Rēzekne
30. – 31.10.2014. un 1.11.2014. – Jūrmala
13.,14., 15.11.2014. – Jūrmala

0
Feed