Jaunieguvumi no 2009. gada janvāra līdz aprīlim

Autoru kolektīvs. Acu slimības.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


Brila Anita. Infekciju slimību epidemioloģija. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


Jansone Ilze. Kā sakārtot kuņģi, zarnas un imūnsistēmu ar dabiskiem līdzekļiem. - Rīga: privātizdevums, 2008.


Mališeva I. Acu slimības : laba ārsta padomi . - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.


Roja Ženija. Ergonomikas pamati. - Rīga: Drukātava, 2008.


Šiliņa Maruta, Dupure Ināra. Pacientu izglītošana - māsas kompetence . - Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


Vanags Indulis, Sondore Antoņina. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. -Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.


Vasiļevskis Edgars. Reģionālās anestēzijas ABC. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.


Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Silvija Kristapsone.


Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā I. Tukiša, P. Vucenlazdāns


Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti L. Danilāne, V. Ļubkina


Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā M. Mežāre, P. Vucenlazdāns


Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās Ē. Kalvāns, P. Vucenlazdāns


Priekšmetpraktiskās darbības mācīšanas metodika nedzirdīgiem bērniemT.S.Zikova, M.A.Zikova


Dzirdes traucējumu diagnosticēšana bērniem G.A.Tavartkiladze, N.D.Šmatko


Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija N. Malofejevs


Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība O. Čapkeviča


Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā A. Jurčenko


Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums


Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā


Г.И. Макартычева. Коррекция девиантного поведенияю


С.А. Кулаков, С. Б. Ваисов. Руководство по реабилитации наркозависимых

0
Feed