Informācija par stipendijām 2015. gadā

1. Pirmā stipendiju piešķiršanas sēde 2015. gadā notiks 6. februārī, kad stipendiju piešķiršanas komisija aprēķinās, cik stipendijas piešķirs katrai studiju programmai!


2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2015. gada februāra līdz jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā ir:


- Sekmīgi jābeidz 1.semestris;
- OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz Diānai Bakānei - Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;


- Iesniegumus uz minimālo stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 16.01.2015. līdz 05.02.2015. plkst. 15.00.


3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemak minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt pieteikumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!


Kritēriji, lai varētu pieteikties uz vienreizējo stipendiju ir sekojoši:


1. Students ir invalīds;
2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


Uz VIENREIZĒJO STIPENDIJU pieteikumus var iesniegt vienu reizi semestrī.


4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.


5. Visas Iesniegumu veidlapas var :


- saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
- izprintēt no koledžas mājas lapas: www.psk.lu.lv (Sadaļa Studiju process un dokumenti – Dokumenti).


6. Par piešķirtajām MINIMĀLAJĀM stipendijām studentus informēšu uz kursu e-pastu, sākot ar 13.02.2015. Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!


Lūdzu ņemiet vērā,
ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!


12.1. invalīdam;
12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet un jautājiet!:)


Diāna Bakāne,
Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja


Dienesta viesnīcas 108. kabinets :)
Mob. t.: 26855451
E-pasts: dianabakane@gmail.com

0
Feed