Informācija par 2021./2022. ak. g. 2. semestra stipendijām

1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2021./ 2022. ak. g. 2. semestrī notiks 2022. gada 16. februārī.

2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2022. gada februāra līdz 2022. gada jūnijam (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK  kancelejā plkst. 9.00-15.00 (LU PSK 1. korpusā, 105. kab. – Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 07.02.2022. līdz 11.02.2022. plkst. 14.00!

3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
1. Students ir invalīds;
2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
- saņemt LU PSK kancelejā 1. korpusā 105. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
- izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 28.02.2022.

Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli pa norādīto telefona numuru!

7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

7.1. invalīdam;
7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
7.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

Ina Ozola,
LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
Mob.: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

0
Feed