PSK LU 2019-2020 II semestra stipendijas

Informācija par 2019./ 2020. ak. g. 2. semestra stipendijām

1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2019./ 2020. ak. g. 2. semestrī notiks 13.02.2020..

2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2020. gada februāra līdz 2020. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz Diānai Bakānei – 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 03.02.2020. līdz 10.02.2019. plkst. 12.00!

3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!


Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:

1. Students ir invalīds;
2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!


4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.


5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:

- saņemt 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);

- izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv


6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2020..


Studenti, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēti individuāli, zvanot uz iesniegumā norādīto telefona numuru.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!


12.1. invalīdam;

12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet, jautājiet!


Diāna Bakāne,

LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja

(1. korpuss 203. kabinets – Vidus prospekts 38, Jūrmala)

Mob..: 29161494

E-pasts: dianabakane@gmail.com

0
Feed