ESF ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

ESF "Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)" (3 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP).
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas apmācībai neformālās izglītības programmā „Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Mācībās sniegs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, uzlabot prasmes rīkoties pacienta veselību un dzīvību apdraudošā situācijā, it īpaši, gadījumos, kad pacients neatrodas intensīvās terapijas palātā.

Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas.

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

0
Feed