ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

3.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Laikā no 2010. gada 01. jūlija līdz 2012. gada 30. novembrim LU P. Stradiņa medicīnas koledžā tika īstenots ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”. Projekta kopējās īstenošanas izmaksas 344814,00 LVL, no kurām ESF 85%: Ls 293091,00, VBF 7,17%: Ls 24723,00, LU P. Stradiņa medicīnas koledžas līdzfinansējums 7,83 %: Ls 27000,00.

Īstenojot projekta aktivitātes tika veikti uzlabojumi prioritārajā virzienā augstākās izglītības tematiskajā jomā – veselības aprūpe un tika modernizēta LU P. Stradiņa medicīnas koledžas infrastruktūra un mācību aprīkojums izglītības programmās: „Ārstniecība”, „Biomedicīnas laborants”, „Podoloģija”, „Radiologa asistents” un „Māszinības”, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību.

Lai sasniegtu kopējo projekta mērķi tika īstenotas vairākas aktivitātes. 2011. gada vasarā tika veikti rekonstrukcijas darbi un MT korpusa 3. stāvā tika iekārtotas studiju programmas „Podoloģija” telpas mācībām un praktiskajām nodarbībām. 2011. gadā projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles un medicīniskās iekārtas, kas paaugstināja praktisko un teorētisko nodarbību norises kapacitāti, kvalitāti un komfortu studiju programmā „Podoloģija”. Praktisko nodarbību vajadzībām ir iegādāti pacientu krēsli, pēdu aprūpes aparāti, speciālista krēsli ar muguras/roku balstu, instrumentu skapīši, kas aprīkoti ar UV gaismas atvilktni sterilai instrumentu uzglabāšanai, dezinfekcijas vanniņas instrumentiem, aizslietņi, dozatori roku dezinfekcijas līdzeklim un šķidrajām ziepēm, ultraskaņas vanniņas un konteineri atkritumu šķirošanai.

2011. gadā Koledža iegādājās vairākas jaunas, mūsdienu darba tirgum atbilstošas medicīnas iekārtas: defibrilators/monitors, pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts, kā arī multifunkcionālais manekens, ar kuru palīdzību būtiski tika uzlabota studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” praktisko nodarbību kvalitāte.

Lai modernizētu LU P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēku 2011. gadā projekta ietvaros tika veikta bibliotēkas rekonstrukcija un modernizēšana. Tika iegādāta portatīvā svītru kodu skenera un preču kontroles sistēma. Portatīvais svītru kodu skeneris bija nepieciešams, lai bibliotēka varētu elektroniski reģistrēt un apkalpot bibliotēkas lietotājus. Skeneris atbilst jaunākajām IT tendencēm un modernizē bibliotēkas darbu, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku lasītāju apkalpošanu. Bibliotēkā ir uzstādīta kontroles sistēma (elektroniskie vārti), kas nodrošina LU P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas fondu drošību.

Studiju programmas „Radiologa asistents” vajadzībām 2012. gada pavasarī tika pabeigti ERAF projekta ietvaros veicamie būvdarbi un tika uzcelta pāreja ar 3 auditoriju telpām. Auditorijas ir labiekārtotas, ERAF projekta ietvaros ir iegādātas mēbeles, uzstādītas interaktīvās tāfeles un projektori. 2012. gada novembrī studiju programmas „Radiologa asistents” praktisko nodarbību telpā tika uzstādīta Digitālās diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārta. Jaunā simulācijas klase ir pirmā Baltijā un sniegs neatsveramu ieguldījumu studiju programmas „Radiologa asistents” studentu izglītošanā.

ERAF projekta ietvaros ir rekonstruētas tualetes telpas un pielāgotas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

LU P. Stradiņa medicīnas koledžas 
projektu vadītāja
Sintija Harju

0
Feed