Zinātniskā padome

LU PSK zinātniskā padome:


1. Analizē LU PSK katedru zinātniskās darbības rezultātus un izstrādā priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei;
2. Apstiprina katedru pētījumu plānus, analizē to izpildi;
3. Veicina LU PSK sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības jomā;
4. Izskata LU PSK zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus;
5. Apstiprina LU PSK izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un analizē tā izpildi;
6. Apstiprina LU PSK konferenču, semināru plānu un analizē tā izpildi;
7. Izskata un akceptē iesniegšanai koledžas padomē zinātniskā darba pārskatu.


LU PSK zinātnes padomes sastāvs:
1. Mg.sc.sal. Dagnija Gulbe – direktores vietniece pētniecības jautājumos
2. Dr.med.,Mg.oec.,Mg.paed. Iveta Strode – ārstniecības katedras vadītāja
3. Mg.sc.educ. Elita Rutka – medicīnas tehnoloģiju katedras vadītāja
4. Mg.sc.educ. Dace Erkena – sociālās aprūpes katedras vadītāja
5. Mg.sc.educ. Ruta Akermane – lektore
6. Dr.sc.admin., Mg.sc.educ. Rita Geske – docente
7. Dr.sc.ing. Alevtīna Leice – docente


Rīkojums stājas spēkā 19.09.2013.

0
Feed