Kvalifikāciju darbu 2012./2013. tēmu pētnieciskās darbības virzieni (papildināts)

Kvalifikāciju darbu 2012./2013. tēmu pētnieciskās darbības virzieni.


Radiogrāfijā:
1. Izmeklējumu kvalitātes kritēriju izvērtējums neatliekamajā rengenogrāfijā;
2. Alternatīvo projekciju pielietojums rengenogrāfijā dažādu klīnisko situāciju gadījumā.
Staru terapijā:
1. Staru terapijas plānošanas datortomogrāfijas protokoli pie dažādām vēža lokalizācijām;
2. staru terapijas blakņu ierobežošanas principi dažādu vēža lokalizācijas gadījumā.
Radionuklīdā diagnostikā:
Radionuklīdās diagnostikas iespējas dažādu klīnisko gadījumu izmeklēšanā:
kvalitātes kontroles testu izvērtējums;
ALARA principu ievērošana pacientiem un personālam, apkārtējā vides piesārņojuma fona kontrolē;
Radiofarmpreparātu pielietojums un izvērtējums.


D.Gulbe
Veselības dzīvesveida paradumu nozīme un ietekme uz novecošanu.
Veselības un sociālās aprūpes sistēmu atbilstība iedzīvotāju vajadzībām.


D.Erkena
Brīvprātīgā darba nozīme un popularizēšana novecošanas kontekstā.
Vides pieejamības nodrošinājuma atbilstība vecu cilvēku vajadzībām.
Paaudžu sadarbība darba, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanā.


S. Seimane - Ambulatora kardiovaskulāro pacientu rehabilitācija (visi kardiovaskulārie (sirds, galva) pacienti, ar visiem riska faktoriem - smēķēšana, aptaukošanās, TA, fiziskā aktivitāte, utml,, risku novēršanu.


L. Meldere - pacientu zināšanas par pašaprūpi dažādu podoloģijā sastopamo saslimšanu gadījumos.


A. Leice - Lipīdu un ogļhidrātu rādītāju korelācijas analīze saistība ar pacienta vecumu un dzimumu. 


K. Plezere
Personību raksturojošie faktori sociālajā aprūpē un rehabilitācijā strādājošajiem.
Personības pilnveidošanās iespējas un metodes sociālajā aprūpē un rehabilitācijā.
Saskarsmes īpatnības strādājot ar dažādām klientu grupām.
Sociālajā aprūpē un rehabilitācijā strādājošo veselību ietekmējošie faktori.


I. Raudova
Hroniskās nieru slimības un aprūpes īpatnības pie nieru aizstājterapijām.
Ergonomijas pamatprincipi un riska faktori pacientu pārvietošanā.


M. Lāce
Koledžas absolventu dalība Latvijas medicīnas darba tirgū.
Pacientu izglītošanas risinājumi māsu darba praksē.
Koledžas studiju programmu integrācija praksē. (Profesionāli tehnisko iemaņu studiju kursa integrācija praksē).


S. Daudze
Veģetārs uzturs - plusi un mīnusi
Ūdens kvalitātes ietekme uz cilvēku veselību
Bioloģisko darba vides riska faktoru (radītās) veselības problēmas strādājošajiem
Bioloģisko darba vides riska faktoru noteikšana un novēršanas iespējas veselības aprūpē strādājošajiem (ārstu palīgiem, māsām, biomedicīnas laborantiem u.c. - pēc izvēles, arī sociālajā aprūpē)


I. Dupure
LOR pacientu aprūpe
Pacientu informētība par...
Pacientu izglītošana – viena no māsas kompetencēm


M. Tračuma
Māsas medicīnas ētika un to principu ievērošana pacientu aprūpē.
Māsas saskarsme pacientu aprūpē pie (noteikta dg., vai vecuma grupā utt.)
Māsas vadības metodes pacientu aprūpes (konkrētāk, vai tā ir op.zāle, reanimācija utt.) modelim.
Personības attīstības ietekmējošie faktori.


I. Vīksniņa
Personu ar invaliditāti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošinājums
Dažādu mazaizsargāto sociālo grupu iekļaušana sabiedrībā
Klienta sociālo prasmju pilnveide
Starpprofesionāla un starpinstitucionāla sadarbība sociālās rehabilitācijas procesā
Dažādu klientu brīvā laika organizēšana sociālās rehabilitācijas gaitā
Klientu resursu identificēšana un jaunu resursu piesaistīšana


L. Kudrjavceva
bērnu traumatismu un komandas darbu NMP nodaļā un šķirošanas pamatprincipu pielietošanu NMP nodaļā.


Aija Kiršfelde
Izdegšana un nogurums aiz līdzjūtības palīdzības profesijās strādājošajiem.


O. Rozentāle
Pacientu aprūpe transapikālas aortas vārstules protezēšanas gadījumā.

0
Feed