Koledžas iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkurss

KONKURSS IR NOSLĒDZIES


26.02.2014. Rīkojums Nr. 1-7/11

Nr. 07 - 1 "Medicīnas koledžā studējošo jauniešu veselība un to ietekmējošie paradumi", projekta vadītāja Dr. Rita Geske

Nr. 07 - 2 "Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta atbilstība universālā dizaina principiem", projekta vadītāja Ina Vīksniņa


2014. gada decembrī ir noslēdzies zinātniski pētnieciskais projekts „Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta atbilstība universālā dizaina principiem”, kura aktivitātēs bija iesaistītas Sociālās aprūpes katedras docētājas Ina Vīksniņa, Kristīne Vītoliņa, Ina Ozola, Līga Priede, Sociālās rehabilitācijas studiju programmas 2. kursa studentes - Inga Keirāne, Raima Jurjāne.


Projekta mērķis: izpētīt universālā dizaina principu īstenošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamībā, kura realizēšanai tika veikta anketēšana Jūrmalas pilsētā.


Respondentu anketēšana notika dažādās Jūrmalas pilsētas institūcijās: SIVA-koledža, Jūrmalas invalīdu un viņu draugu biedrība ,,Kopā būt"; Jūrmalas Pensionāru biedrība; Jūrmalas pilsētas senioru apvienība (biedrība); Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālā nodaļa, „Sarkanais krusts”, Kauguru dienas centrs, Ķemeru dienas centrs, grupu dzīvokļi, Labklājības pārvalde, Bērnu centrs ”Čiepa” Kauguri, Jaundubultu ilgstošās aprūpes iestāde, Ilgstošā aprūpes iestāde „Zemgale” filiāle Kauguros, kopskaitā piedalījās vairāk kā 200 respondenti.
Pētījuma rezultātā tika iegūts Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju viedoklis, par sabiedriskā transporta atbilstību vides pieejamībai un universālā dizaina principiem.


Pētījuma rezultāti tika publiskoti:
- Zinātniskās konferences "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" tēžu krājums 24.10.2014.
- Starptautiskās zinātniskās konferences Lietuvā Utenas Universitātē „Realities and perspectives of professional competences in the European union labour market” 13.11.2014. tēžu krājums


Plānotās publikācijas:
Zinātnisko rakstu Rēzeknes augstskolas starptautiskās konferences „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” materiālu krājumā ar iekļaušanu Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index- Science datu bāzē ( 2015.g. 22-23 maijs)


Pētījums tika prezentēts:
- Jūrmalas pilsētas dome Transporta un komunālo lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas sēdē. 19.11.2014.
- 3. decembra Starptautiskās invalīdu dienas ietvaros Invalīdu un viņu draugu apvienībā „Apeirons”, piedaloties vides ekspertiem 04.12.2014.
- RTU zinātniskā konference "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" 24.10.2014
- Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā Utenas Universitātē „REALITIES AND PERSPECTIVES OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE EUROPEAN UNION LABOUR MARKET” 13.11.2014.
- Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā akadēmiskā personāla sēdē 16.12.2014.


Pētījuma rezultātā tika izveidots mācību metodiskais materiāls Studiju procesā Invalīdu sociālā rehabilitācija.

0
Feed