IZMAIŅAS LU PSK Ētikas komisijas darbā (aktualizēts 26.10.2020.)

Lai saņemtu LU PSK Ētikas komisijas atļauju izmantot pētījuma instrumentu konkrētajā pētījumā, studējošais vienlaicīgi LU PSK Ētikas komisijai un kvalifikācijas darba vadītājam nosūta (pievienojot e-pastā pie adresātiem gan LU PSK Ētikas komisijas, gan kvalifikācijas darba vadītāja e-pastu):

- Precīzi un korekti aizpildītu iesniegumu un pētījuma instrumentu TIKAI elektroniskā formā (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) uz LU PSK Ētikas komisijas e-pasta adresi: lupsk.etikas.komisija@gmail.com;
- SVARĪGI! Studējošais uzņemas atbildību, par to, ka nosūtītā informācija LU PSK Ētikas komisijai iepriekš ir saskaņota ar kvalifikācijas darba vadītāju.
ATGĀDINĀJUMS!
Studējošais iesniedz LU PSK Ētikas komisijai iesniegumu un pētījuma instrumentu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darba dienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

Lūdzu sekot līdzi izmaiņām un informācijai!
Jautājumu gadījumā rakstiet: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija

0
Feed