Informācija par LU PSK Ētikas komisiju

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:
priekšsēdētāja - Ina Vīksniņa,
priekšsēdētāja vietniece - Māra Tračuma,
sekretāre - Rūta Melbārde.

Ētikas komisijas nolikums (.PDF).

Prezentācija par LU PSK Ētikas komisiju (.PDF).

LU PSK Ētikas kodekss (.PDF).

Ētikas komisijas uzdevums:
izsniegt koledžas studējošiem atļaujas pētījumu veikšanai, kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādāto pētījumu instrumentu atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk. izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot kvalifikācijas darba vadītāju un studējošo atbildību par pētījuma izpildi.

Ētikas komisijas tiesības:
izskatīt studējošo iesniegumus par pētījumu veikšanu kvalifikācijas darba ietvaros.

Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai.

Lai saņemtu atļauju pētījuma veikšanai, studējošais Ētikas komisijai iesniedz:

  • ar kvalifikācijas darba vadītāju saskaņotu un parakstītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (papīra formātā);
  • pētījuma instrumentu (papīra formātā);
  • elektroniski aizpildītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) (iesniegums jānosūta uz e-pastu: lupsk.etikas.komisija@gmail.com).

Komisija iesnieguma izskatīšanu veic tikai tad, ja ir saņemts iesniegums un pētījuma instruments gan elektroniskā, gan papīra formā.

Ētikas komisijas lēmums par atļauju veikt pētījumu studējošajam tiek izsniegts 2 nedēļu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža.

Ētikas komisija lēmumu noformē rakstiski, neskaidrību gadījumos, sazinoties ar darba vadītāju un/ vai attiecīgajā jomā praktizējošu speciālistu. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju (studējošo) uz konsultatīvām pārrunām.

Pēc Ētikas komisijas noraidošas atbilde ar ieteikumiem, lai uzlabotu pētniecības instrumentu, tad 2 nedēļu laikā, iesniedz atkārtoti ētikas komisijā kļūdu vai ieteikumu labojumus.

Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai (.doc).

Iesniegumus par atļauju pētījuma veikšanai 2016./2017. akadēmiskajā gadā iesniegt kancelejā – 1. korpusā, 1. stāvā 105. kabinetā, Ētikas komisijas kastītē, kā arī Ētikas komisija izskata piektdienās: 2. korpusa 3. stāva 2. kabinetā.

Ētikas komisijas e-pasts:
lupsk.etikas.komisija@gmail.com

0
Feed