Informācija par LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada pagarināšanu

LU PSK administrācija norāda, ka:

1) akadēmiskā gada pagarināšana katrai studiju programmai tiks piemērota individuāli, ņemot vērā konkrētā studiju kursa specifiku;
2) nodarbību un eksāmenu norises laiki tiks plānoti tā, lai studējošie pēc iespējas ātrāk varētu pabeigt 2019./ 2020. akadēmisko gadu;
3) akadēmiskā gada pagarināšana neietekmē maksu par studijām, tā jāveic saskaņā ar noslēgto studiju līgumu;
4) 2019./ 2020. akadēmiskā gada kvalifikācijas darbu nodošanas grafika termiņi netiek mainīti.

0
Feed