Sociālā rehabilitācija

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Sociālā rehabilitācija
(Kvalifikācija – Sociālais rehabilitētājs)

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Studiju ilgums: 2 gadi

Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Dace Erkena

Studiju process tiek organizēts koledžas auditorijās, kabinetos un laboratorijās, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

Specialitātes apraksts

Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku izstrādā rehabilitācijas plānu cilvēkiem, kuri dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolēti no sabiedrības, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi, prasmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un realizācijā.

Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir:

 • Novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas – identificēt sociālās barjeras, sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni;
 • Sadarboties ar sociālo darbinieku – piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā sociālās rehabilitācijas procesā un sociālās rehabilitācijas plāna realizēšanā;
 • Attīstīt un uzlabot klienta sociālās prasmes – uzlabot klienta pašaprūpes iemaņas, orientāciju sociālajā vidē, attīstīt prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pilnveidot saziņas un saskarsmes prasmes ar palīdzošām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem;
 • Apzināt un piesaistīt resursus – aktivizēt klienta ģimenes locekļus, apkopot informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iesaistīt klientuizglītojošos, msporta un kultūras apsākumos, organizēt un vadīt darba terapiju;
 • Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus;
 • Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, kursos, semināros.

Sociālā rehabilitētāja profesijas standarts

Sociālās rehabilitācijas izglītības programmas organizatoriskais plāns

Sadarbība un projekti

Sociālās aprūpes studiju programma sadarbojas ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

 • Orebro universitātes aprūpes zinību fakultāti Zviedrijā;
 • Liepājas Universitāti;
 • Latvijas Universitāti;
 • Haimerer sociālās aprūpes skola, Dobeln Vācijā;
 • Leeds Thomas Danby koledža Anglijā;
 • Savonlinnas koledža Somijā;
 • Zviedrijas institūts Somijā;
 • Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju;
 • Utenas koledžu (Lietuva).

Iespējas darba tirgū

Sociālais rehabilitētājs strādā:

 • ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • dienas aprūpes centros;
 • biedrībās un nevalstiskās organizācijās;
 • personu dzīves vietās, patversmēs, grupu dzīvokļos;
 • krīžu aprūpes centros;
 • pašvaldību aģentūrās un sociālajos dienestos;
 • probācijas dienesta struktūrvienībās.