Sociālā aprūpe

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Sociālā aprūpe
(Kvalifikācija – Sociālais aprūpētājs)

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Studiju ilgums: 2 gadi

Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Dace Erkena

Studiju process tiek organizēts koledžas auditorijās, kabinetos un laboratorijās, kā arī sociālās aprūpes institūcijās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

Specialitātes apraksts

Sociālais aprūpētājs ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas nodrošina sociālos pakalpojumus. Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā.

Sociālā aprūpētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir:

 • Novērtēt klienta pamatvajadzības - fiziskās un garīgās veselības stāvokli, noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības, identificēt sociālās problēmas;
 • Plānot un organizēt klienta sociālās aprūpes pakalpojumus – noteikt sociālās aprūpes veidus un līmeņus, sadarboties ar klienta ģimenes locekļiem un aprūpes komandu, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, izvērtēt nepieciešmos resursus, veidot klienta personas lietu;
 • Novērtēt sniegtos sociālos pakalpojumus – sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām, izvērtēt klienta apmierinātību ar sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, uzņemties atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus;
 • Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, kursos, semināros.

Sociālā aprūpētāja profesijas standarts

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Studiju programmā „Sociālais darbinieks”, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi.

Sociālā aprūpētāja studiju programmas organizatoriskais plāns

Sadarbība un projekti

Sociālās aprūpes studiju programma sadarbojas ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

 • Orebro universitātes aprūpes zinību fakultāti Zviedrijā;
 • Liepājas Universitāti;
 • Latvijas Universitāti;
 • Haimerer sociālās aprūpes skola, Dobeln Vācijā;
 • Leeds Thomas Danby koledža Anglijā- Savonlinnas koledža Somijā;
 • Zviedrijas institūts Somijā;
 • Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju;
 • Utenas koledžu (Lietuva).

Iespējas darba tirgū

Sociālais aprūpētājs strādā:

 • ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • dienas aprūpes centros; - biedrībās un nevalstiskās organizācijās;
 • personu dzīves vietās, patversmēs, grupu dzīvokļos;
 • krīžu aprūpes centros;
 • pašvaldību aģentūrās un sociālajos dienestos.